Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zemní úpravy

V rámu "Zemní úpravy" se zadávají zemní úpravy terénu. Zemní úpravy nelze zadávat v první fázi budování.

Zemní úpravy jsou určeny k jednoduchému zadávání výkopů resp. náspů. Základem zemní úpravy je tvar dna, od kterého směřují svahy výkopu resp. náspu k původnímu terénu.  Původní body a hrany terénu, které leží v oblasti zemní úpravy se při generaci automaticky vypustí.

Zemních úprav lze v rámci jedné fáze budování zadat více, nesmějí se ale křížit - v tomto případě je nutné zemní úpravy spojit do jedné. Žádná část zemní úpravy také nesmí být umístěna mimo rozměry světa - v tomto případě je nutné si uvědomit, že stěny úpravy se mohou dostat mimo rozsah světa úlohy i když dno je zadané uvnitř.

Zemní úpravu lze editovat jen ve fázi, ve které je zadána. Do další fáze budování se zemní úpravy převedou jako nové body a hrany terénu.

Pomocí tabulky: zemní úpravy se zadávají v tabulce. Tlačítkem "Přidat" se otevře dialogové okno "Nová zemní úprava", zadá se název úpravy (zaškrtnutím políček lze zadat jednotná hloubka dna a jednotný sklon svahu). Dialogové okno dále obsahuje tabulku pro zadání bodů, které určí půdorysný tvar (obecný polygon) zemní úpravy. Postup při zadávání těchto bodů, je zcela shodný jako v případě zadávání bodů terénu. Tlačítkem "Přidej" se dialog zavře a zemní úprava se vloží do tabulky.

Tlačítkem "Upravit" a "Odstranit" lze zadané zemní úpravy editovat (v dialogovém okně), nebo mazat (v tabulce lze označit více zemních úprav a najednou je smazat - vybrané zemní úpravy jsou před smazáním označeny na desktopu červeně). Změna se okamžitě vykresluje na desktopu.

Pomocí myši: mód zadávání pomocí myši se určuje stisknutím tlačítek na vodorovné liště. K dispozici jsou tyto módy:

Přidat zemní úpravu

  • úpravu lze zadat klikáním levým tlačítkem myši na desktop - postupně se určí jednotlivé body polygonu, který určuje půdorysný tvar zemní úpravy - polygon  je nutné uzavřít (poslední bod na který se klikne je počáteční bod polygonu) - po uzavření polygonu program otevře dialogové okno "Nová zemní úprava" a další postup je shodný jako v případě zadání pomocí tabulky - v případě, že úpravu nelze zadat, nebo se překrývá s již existující zemní úpravou, program na to upozorní dialogovým oknem

Editovat zemní úpravu

  • kliknutím levého tlačítka myši na již existující úpravu (viz aktivní objekty) se otevře dialogové okno "Editace zemní úpravy", ve kterém ji lze editovat (v dialogovém okně lze využít tlačítek "OK+ " a "OK+")

Odstranit zemní úpravu

  • kliknutím levého tlačítka myši na úpravu se zobrazí dialogové okno, ve kterém je nutné potvrdit smazání vybrané úpravy

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Rám "Zemní úpravy" - zadání, editace

Rám "Zemní úpravy" - zadaná zemní úprava

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.