0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočty zdí

Posouzení zdí je možné provést:

U obou případů se zvlášť posuzuje únosnost základové půdy.

Při posouzení se uvažují následující síly:

 • tíhová síla zdi - závisí na tvaru zdi a objemové tíze zdi (zadává se v dialogovém okně "Materiál") - je-li zeď pod hladinou spodní vody, pak je uvažováno nadlehčení vztlakem vody
 • odpor na líci -  síla působí při zadání odporu na líci jako tlak v klidu, resp. pasivní zemní tlak nebo snížený pasivní tlak
 • tíhové síly zemních klínů - těchto sil může být libovolný počet v závislosti na tvaru konstrukce
 • aktivní zemní tlak resp. tlak v klidu na konstrukci - základní zatížení konstrukce tlakem zeminy (podle volby v rámu "Nastavení" je tlak počítán s redukcí nebo bez redukce vstupních parametrů zeminy)
 • síla od vlivu vody resp. pórového napětí
 • síly od přitížení - každému zadanému přitížení odpovídá jedna síla - je-li velikost síly od přitížení nulová (přitížení neovlivňuje konstrukci), pak není vykreslena na obrázku, ale je zobrazena pouze v tabulce
 • zadané síly - jsou zobrazeny síly, které vstupují do výpočtu
 • síly od zemětřesení - od zemětřesných účinků je uvažováno několik sil - zvětšení aktivního zemního tlaku na konstrukci, snížení pasivního zemního tlaku na líci konstrukce, popřípadě síla od volné vody za konstrukcí
 • přesahy sítí a geovýztuhy jsou zobrazeny a započítány, pokud vstupují do výpočtu
 • kotvení základu zdí
 • deformace dříku úhlové zdi

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.