Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Metoda závislých tlaků

Metoda závislých tlaků vychází z předpokladu, že zemina resp. hornina v okolí podzemní stěny se chová jako ideální pružno-plastická Winklerova hmota. Tato hmota je určena jednak modulem reakce podloží kh, který charakterizuje přetvoření v pružné oblasti a dále omezujícími deformacemi, při jejichž překročení se hmota chová jako ideálně plastická.

Pro vlastní výpočet podzemní stěny jsou zavedeny tyto předpoklady:

  • zemní tlak působící na stěnu může nabývat libovolné hodnoty mezi aktivním a pasivním tlakem - nemůže však z tohoto intervalu vybočit
  • na nedeformovanou konstrukci (w = 0) působí zatížení rovné tlaku v klidu

Tlak působící na deformovanou konstrukci je určen vztahy:

σ = σa pro: σ < σa

σ = σp pro: σ > σp

kde:

σr

-

tlak v klidu

kh

-

modul reakce podloží

w

-

deformace konstrukce

σa

-

aktivní zemní tlak

σp

-

pasivní zemní tlak

Postup výpočtu je tedy následující:

  • Všem prvkům se přiřadí modul reakce podloží kh a konstrukce se zatíží tlakem v klidu - viz obrázek:

Schéma konstrukce před první iterací

  • Provede se výpočet konstrukce a zkontroluje se splnění podmínek o velikosti tlaků na stěnu. V místech, kde tyto podmínky nejsou splněny, se přiřadí hodnota kh = 0 a stěna se zatíží aktivním resp. pasivním tlakem - viz obrázek:

Schéma konstrukce během iterací

Iterace probíhá tak dlouho, než jsou všechny podmínky splněny.

Při výpočtu dalších fází budování se uvažuje s plastickou deformací stěny. Z tohoto důvodu je nutné vždy zadávat jednotlivé fáze budování, které odpovídají skutečnému postupu budování konstrukce.

Literatura:

Barták, J.: Progresivní postupy navrhování pažených stavebních jam. VUT Brno, 1991.

Hurych, P.: Metoda závislých tlaků. Sborník konference "Automatizácia projektovania", Vysoké Tatry, 1978.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.