0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Metoda závislých tlaků

Metoda závislých tlaků vychází z předpokladu, že zemina resp. hornina v okolí podzemní stěny se chová jako ideální pružno-plastická Winklerova hmota. Tato hmota je určena jednak modulem reakce podloží kh, který charakterizuje přetvoření v pružné oblasti a dále omezujícími deformacemi, při jejichž překročení se hmota chová jako ideálně plastická.

Pro vlastní výpočet podzemní stěny jsou zavedeny tyto předpoklady:

  • zemní tlak působící na stěnu může nabývat libovolné hodnoty mezi aktivním a pasivním tlakem - nemůže však z tohoto intervalu vybočit
  • na nedeformovanou konstrukci (w = 0) působí zatížení rovné tlaku v klidu

Tlak působící na deformovanou konstrukci je určen vztahy:

σ = σa pro: σ < σa

σ = σp pro: σ > σp

kde:

σr

-

tlak v klidu

kh

-

modul reakce podloží

w

-

deformace konstrukce

σa

-

aktivní zemní tlak

σp

-

pasivní zemní tlak

Postup výpočtu je tedy následující:

  • Všem prvkům se přiřadí modul reakce podloží kh a konstrukce se zatíží tlakem v klidu - viz obrázek:

Schéma konstrukce před první iterací

  • Provede se výpočet konstrukce a zkontroluje se splnění podmínek o velikosti tlaků na stěnu. V místech, kde tyto podmínky nejsou splněny, se přiřadí hodnota kh = 0 a stěna se zatíží aktivním resp. pasivním tlakem - viz obrázek:

Schéma konstrukce během iterací

Iterace probíhá tak dlouho, než jsou všechny podmínky splněny.

Při výpočtu dalších fází budování se uvažuje s plastickou deformací stěny. Z tohoto důvodu je nutné vždy zadávat jednotlivé fáze budování, které odpovídají skutečnému postupu budování konstrukce.

Literatura:

Barták, J.: Progresivní postupy navrhování pažených stavebních jam. VUT Brno, 1991.

Hurych, P.: Metoda závislých tlaků. Sborník konference "Automatizácia projektovania", Vysoké Tatry, 1978.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.