0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vliv historie zatížení

Historie zatížení má velký vliv na průběh deformační křivky a tedy i na hodnoty deformačních charakteristik. Na obrázku dále je zobrazena deformační křivka (vycházející ze závislosti Δe = f(Δσef)) z edometrické zkoušky odpovídající např. volně ulehlé písčité zemině.

Historie zatížení: a) deformační křivka pro jílovité zeminy z edometrické zkoušky b) zjednodušení interpretace deformační křivky

Vzorek zeminy byl postupně zatěžován až do napětí σbef, závislost napětí ve vzorku zeminy σef a přetvoření ε je přímková (úsek a-b) a nazývá se primární či panenská (tj probíhá relativní stlačení). Při dosažení napětí σbef byl vzorek zeminy odlehčen, v zemině došlo k určitému vypružení (roztažení), kdy vymizela pružná deformace vzorku zeminy (úsek b-c deformační křivky). Při opětném přitížení vzorku na původní hodnotu napětí σbef, proběhla deformace zeminy po úseku c-d. Úsek deformační křivky b-c-d se nazývá hysterezní smyčka či křivka odtížení / přitížení. Po dalším zatížení vzorku zeminy nad hodnotu σbef se deformační křivka v úseku d-e asymptoticky vrací k primární přímce a při dalším nárůstu napětí dojde k porušení vzorku. Tato poměrně složitá závislost se velice často zjednodušuje do tzv. idealizované deformační křivky (obr. b). Takto získaná deformační křivka charakterizuje tzv. překonsolidované zeminy, které v minulosti konsolidovaly většími tlaky a potom byly odlehčeny. Poměr maximálního svislého konsolidačního tlaku v minulosti k dnešnímu se nazývá stupeň překonsolidace (OCR). Pro překonsolidované zeminy je typická deformační křivka určená spojnicí bodů c-d-e. Na této části deformační křivky dochází k lomu (dán přibližně bodem d), který odpovídá buď svislému geostatickému napětí σor (normálně konsolidované zeminy) nebo překonsolidačnímu napětí σc (překonsolidované zeminy). Tento lom ovlivňuje přetvoření, v úseku c-d je menší než v úseku d-e (kde pro vysoký stupeň překonsolidace deformace značně narůstá). Tato skutečnost vedla k zavedení dalších deformačních charakteristik jako např. modulu deformace při odlehčení Ee, součinitele při odlehčení Ce, čísla opětného stlačení Cr apod. V současnosti se nejvíce používá číslo opětného stlačení Cr vhodné pro výpočet sedání překonsolidovaných zemin.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.