0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Odpor v patě piloty

Pro nesoudržné zeminy je odpor v patě qb dán vztahem:

kde:

fb

-

součinitel technologie

σefb

-

efektivní napětí v místě paty piloty

Nq

-

součinitel únosnosti

qb,max

-

maximálni limit pro odpor v patě

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

Odpor qb nesmí být větší jako maximálni limit pro odpor v patě qb,max. Maximálni limit lze zadat nebo dopočítat v rámu "Svislá únosnost".

Podle CTE-DB SE-C je maximálni hodnota 20000 kPa. V případe, že se pod patou nachází měkká vrstva s menším odporem, bude hodnota qb,max vypočtena podle vztahu:

kde:

D

-

průměr piloty

H

-

vzdálenost měkké vrstvy od paty piloty

cu

-

totálni soudržnost měkké vrstvy

Vliv měkké vrstvy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.