Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Generování akcelerogramu

GEO5 MKP - Zemětřesení umožňuje vygenerovat akcelerogram, jehož spektrum pružné odezvy odpovídá požadovanému spektru odezvy definovanému v Eurokódu 8.

Volba "Generovat akcelerogram" v rámu "Zemětřesení" zobrazí následující dialog "Generování akcelerogramu". Zde se zadávají parametry generovaného záznamu zrychlení.

Generování akcelerogramu

Generovaný akcelerogram respektuje typický průběh zemětřesení: fáze náběhu, fáze silných otřesů a fáze doznívání. Pokud je zaškrtnuta volba "Stacionární" nejsou uvedené fáze náběhu a doznívání zohledněny a amplituda kmitů je v čase přibližně konstantní.

Doba trvání zemětřesení ts určuje celkovou délku vygenerovaného záznamu.

Součinitel poměrného útlumu ξ udává poměrný útlum. Tato hodnota je použita při výpočtu spektra odezvy generovaného akcelerogramu.

Korekční součinitel útlumu η vystupuje v parametrickém popisu spektra odezvy uvedeném v EN 1998-1. Jeho hodnota je: η = 1 pro útlum ξ = 0,05.

Pro jiné hodnoty útlumu platí:

Při použití generovaných akcelerometrů je v EN 1998-1 vyžadováno použít alespoň třech různých průběhů. Změnou parametru "Varianta" získáme jiný záznam zrychlení s obdobným (normovým) spektrem odezvy.

Dále je nutné zadat parametry požadovaného vodorovného či svislého spektra pružné odezvy.

Po zadání parametrů a zvolení "Generovat" jsou vygenerovány body akcelerogramu. Po následném zvolení "OK" je průběh akcelerogramu zobrazen ve rámu "Zemětřesení".

Literatura:

EN 1998-1: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby, (2006).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.