0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Ko procedura

Ko procedura je metoda, umožňující jiný výpočet základní geostatické napjatosti (1. fáze budování). Používá se v případě, kdy potřebujeme zadat jinou počáteční boční napjatost. Například u překonsolidovaných zemin může být skutečné boční napětí výrazně vyšší než u normálních nepřekonsolidovaných zemin.

Při použití standardního výpočtu se provede standardní analýza zadané konstrukce metodou konečných prvků. Užitím nelineárních modelů umožňuje tento výpočet zohlednit možný vývoj plochy porušení již při stanovení geostatické napjatosti. V případě, že se zemina přetváří elasticky, tak mezi svislým napětím σz a vodorovným napětím σx platí vztah známý z teorie pružnosti:

kde:

σz

-

svislé normálové napětí

σx

-

vodorovné normálové napětí

ν

-

Poissonovo číslo

Při tomto výpočtu může u nelineárních modelů dojít k zplastizování zemin.

Výpočet pomocí Ko procedury je elastický a ke zplastizování zemin nemůže dojít. Boční napětí se v první fázi bodování počítá podle vztahu:

kde:

Ko

-

součinitel bočního tlaku v klidu zadaný uživatelem

σz

-

svislé normálové napětí

σx

-

vodorovné normálové napětí

Součinitel Ko se zadává jako parametr zeminy. Není-li parametr Ko zadán, dopočte se podle vztahu:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.