0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Metoda Décourt-Quaresma

Celková svislá únosnost piloty je určená vztahem:

kde:

Rc

-

celková únosnost piloty

Rb

-

únosnost paty piloty

Rs

-

únosnost na plášti piloty

Únosnost paty piloty:

kde:

α

-

součinitel únosnosti paty

Kdq

-

parametr zeminy

N

-

průměrný počet úderů v patě

Ab

-

plocha paty

Únosnost na plášti piloty:

kde:

βi

-

součinitel únosnosti pláště v i-té vrstvě

Ni

-

průměrný počet úderů v i-té vrstvě

As,i

-

plocha pláště v i-té vrstvě

Literatura:

Cintra J.C.A., Aoki N. : Fundações por Estacas Projeto Geotécnico, Oficina de Textos, 2010, ISBN 978-85-7975-004-5

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.