0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Založení

V rámu "Založení" se zadává typ založení zdi. Program umožňuje zadat následující typy založení zdi:

  • zemina - geologický profil - zeď je založená na zemině přiřazené z geologického profilu, který se zadává v rámu "Profil"
  • zemina - zadat parametry kontaktu - zadávají se parametry kontaktu mezi základovou spárou konstrukce zdi a zeminou. Pro volbu "zadávat úhel tření základ-zemina" se v programu zadává úhel tření mezi základem a zeminou ψ [°]. Pro volbu "zadávat součinitel tření" se v programu zadává součinitel tření μ [-]. Pro obě možnosti se zadává soudržnost mezi základem a zeminou a [kPa].
  • základový pas - materiál základového pasu tvoří zemina (zadaná v rámu "Zeminy") nebo beton - zadává se objemová tíha materiálu základu γ a parametry kontaktu zeď-základ (součinitel tření f, soudržnost c, dodatečný odpor F)
  • pilotový základ - zeď lze založit na jedné řadě pilot resp. na dvou řadách pilot

Základový pas a pilotový základ lze pro založení zdi použít pouze v případě, že je v rámu "Geometrie" zvolen typ zdi s rovnou základovou spárou bez výstupku. Geometrii založení zdi (základový pas, pilotový základ) lze editovat buď v rámu vložením hodnot do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót.

Vstupní data zadaná v tomto rámu ovlivňují samotný výpočet zdí (posouzení na posunutí) a dále únosnost základové půdy.

Rám "Založení"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.