Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Založení

V rámu "Založení" se zadává typ založení zdi. Program umožňuje zadat následující typy založení zdi:

  • zemina - geologický profil - zeď je založená na zemině přiřazené z geologického profilu, který se zadává v rámu "Profil"
  • zemina - zadat parametry kontaktu - zadávají se parametry kontaktu mezi základovou spárou konstrukce zdi a zeminou. Pro volbu "zadávat úhel tření základ-zemina" se v programu zadává úhel tření mezi základem a zeminou ψ [°]. Pro volbu "zadávat součinitel tření" se v programu zadává součinitel tření μ [-]. Pro obě možnosti se zadává soudržnost mezi základem a zeminou a [kPa].
  • základový pas - materiál základového pasu tvoří zemina (zadaná v rámu "Zeminy") nebo beton - zadává se objemová tíha materiálu základu γ a parametry kontaktu zeď-základ (součinitel tření f, soudržnost c, dodatečný odpor F)
  • pilotový základ - zeď lze založit na jedné řadě pilot resp. na dvou řadách pilot

Základový pas a pilotový základ lze pro založení zdi použít pouze v případě, že je v rámu "Geometrie" zvolen typ zdi s rovnou základovou spárou bez výstupku. Geometrii založení zdi (základový pas, pilotový základ) lze editovat buď v rámu vložením hodnot do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót.

Vstupní data zadaná v tomto rámu ovlivňují samotný výpočet zdí (posouzení na posunutí) a dále únosnost základové půdy.

Rám "Založení"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.