Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení kruhového železobetonového průřezu

Program posuzuje železobetonovou pilotu metodou mezního přetvoření (čl. 6.2.1). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,002 - 0,0033. Dále program kontroluje stupně vyztužení podle vztahu:

  • Sloup - kontrola pro převládající tlak (čl. 8.5.1, čl. 9.3.1)

pro ocel o pevnosti větší nebo rovné 500MPa

pro ocel o pevnosti větší nebo rovné 400MPa

pro ocel o pevnosti menší než 335MPa

pro beton třídy vyšší než C60 se ρmin zvětší o 0.001

  • Nosník - kontrola pro převládající ohyb (čl. 8.5.1)

kde:

d

-

průměr piloty

As

-

plocha výztuže

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Vc:

pro ohýbaný prvek (čl. 6.3.3, čl. 6.3.15):

pro prvek namáhaný tlakem (čl. 6.3.12, čl. 6.3.15):

pro prvek namáhaný tahem (čl. 6.3.14, čl. 6.3.15):

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu Vmax (čl. 6.3.1, čl. 6.3.15) a únosnost průřezu se smykovou výztuží Vcs (čl. 6.3.4, čl. 6.3.12, čl. 6.3.14, čl. 6.3.15).

pro h0/b ≤ 4

pro h0/b ≥ 6

mezilehlé hodnoty jsou interpolovány

βc = 1 pro: ≤ C50

βc = 0.8 pro: ≥ C80, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.