0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení kruhového železobetonového průřezu

Program posuzuje železobetonovou pilotu metodou mezního přetvoření (čl. 6.2.1). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,002 - 0,0033. Dále program kontroluje stupně vyztužení podle vztahu:

  • Sloup - kontrola pro převládající tlak (čl. 8.5.1, čl. 9.3.1)

pro ocel o pevnosti větší nebo rovné 500MPa

pro ocel o pevnosti větší nebo rovné 400MPa

pro ocel o pevnosti menší než 335MPa

pro beton třídy vyšší než C60 se ρmin zvětší o 0.001

  • Nosník - kontrola pro převládající ohyb (čl. 8.5.1)

kde:

Dp

-

průměr piloty

As

-

plocha výztuže

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Vc:

pro ohýbaný prvek (čl. 6.3.3, čl. 6.3.15):

pro prvek namáhaný tlakem (čl. 6.3.12, čl. 6.3.15):

pro prvek namáhaný tahem (čl. 6.3.14, čl. 6.3.15):

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu Vmax (čl. 6.3.1, čl. 6.3.15) a únosnost průřezu se smykovou výztuží Vcs (čl. 6.3.4, čl. 6.3.12, čl. 6.3.14, čl. 6.3.15).

βc = 1 pro: ≤ C50

βc = 0.8 pro: ≥ C80, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.