0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dimenzování tížné zdi - kamenné zdivo podle EN 1996-1-1

Kamenné zdivo je posuzováno na namáhání kombinací tlakové normálové síly a ohybového momentu a na namáhání posouvající silou.

Posouzení na tlak a ohyb

Kapitola 6.1.2.1

kde:

NEd

-

návrhová hodnota normálové síly

NRd

-

tlaková únosnost

Ac

-

plocha tlačené části průřezu

fk

-

charakteristická hodnota tlakové pevnosti zdiva

γM

-

dílčí součinitel materiálu

b

-

šířka průřezu

h

-

výška průřezu

e

-

excentricita

MEd

-

návrhová hodnota ohybového momentu

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R1| nebo |1L| / |1R2|. Kde L je zatížení, R1 je únosnost při zachování excentricity a R2 je únosnost při zachování normálové síly.

Posouzení na smyk

Kapitola 6.2

kde:

VEd

-

návrhová hodnota posouvající síly

VRd

-

smyková únosnost

fvk

-

charakteristická hodnota smykové pevnosti zdiva

fvko

-

charakteristická hodnota počáteční smykové pevnosti zdiva

fb

-

tlaková pevnost zdícího prvku

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.