Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dimenzování tížné zdi - kamenné zdivo podle EN 1996-1-1

Kamenné zdivo je posuzováno na namáhání kombinací tlakové normálové síly a ohybového momentu a na namáhání posouvající silou.

Posouzení na tlak a ohyb

Kapitola 6.1.2.1

kde:

NEd

-

návrhová hodnota normálové síly

NRd

-

tlaková únosnost

Ac

-

plocha tlačené části průřezu

fk

-

charakteristická hodnota tlakové pevnosti zdiva

γM

-

dílčí součinitel materiálu

b

-

šířka průřezu

h

-

výška průřezu

e

-

excentricita

MEd

-

návrhová hodnota ohybového momentu

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R1| nebo |1L| / |1R2|. Kde L je zatížení, R1 je únosnost při zachování excentricity a R2 je únosnost při zachování normálové síly.

Posouzení na smyk

Kapitola 6.2

kde:

VEd

-

návrhová hodnota posouvající síly

VRd

-

smyková únosnost

fvk

-

charakteristická hodnota smykové pevnosti zdiva

fvko

-

charakteristická hodnota počáteční smykové pevnosti zdiva

fb

-

tlaková pevnost zdícího prvku

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.