Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dimenzování

V rámu "Dimenzování" lze zobrazit obálku vnitřních sil a deformací přes všechny výpočty (fáze budování). Obálka je standardně sestavena ze všech fází budování, ale lze ji sestavit pouze z vybraných fází. Tlačítko "Změnit" otevírá dialogové okno "Výběr fází", ve kterém lze stisknutím tlačítek vybrat jednotlivé fáze budování pro sestavení aktuální obálky.

Maximální hodnoty spočtených vnitřních sil (ohybových momentů a posouvajících sil) a velikost deformace jsou zobrazeny ve spodní části rámu.

Program umožňuje dimenzování železobetonových a ocelových průřezů (zaškrtnutím volby "Posuzovat průřez"). Při posuzování průřezu lze zadat výpočtový součinitel namáhání průřezu, který redukuje celkovou únosnost průřezu. Velikost součinitele závisí na zavedení aktivních a pasivních sil (v rámu "Stanovení tlaku") do výpočtu. Pokud jsou zavedeny jako výpočtové, pak je tento součinitel roven 1.0 - pokud jako normové, pak je nutné únosnost průřezu redukovat výpočtovým koeficientem větším než 1,0 (pro EN 1997 je hodnota tohoto koeficientu v rozmezí 1,35 - 1.5).

V rámu lze provést více výpočtů pro dimenzování průřezu. Tlačítko "Podrobně" v pravé části rámu otevírá dialogové okno "Dimenzování", kde jsou zobrazeny podrobné výsledky.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Dimenzování" - železobetonové průřezy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.