0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dimenzování

V rámu "Dimenzování" lze zobrazit obálku vnitřních sil a deformací přes všechny výpočty (fáze budování). Obálka je standardně sestavena ze všech fází budování, ale lze ji sestavit pouze z vybraných fází. Tlačítko "Změnit" otevírá dialogové okno "Výběr fází", ve kterém lze stisknutím tlačítek vybrat jednotlivé fáze budování pro sestavení aktuální obálky.

Maximální hodnoty spočtených vnitřních sil (ohybových momentů a posouvajících sil) a velikost deformace jsou zobrazeny ve spodní části rámu.

Program umožňuje dimenzování železobetonových a ocelových průřezů (zaškrtnutím volby "Posuzovat průřez"). Pro podrobnější návrh výztuže betonového průřezu je možné rozdělit konstrukci na úseky, které se posuzují samostatně. Při posuzování průřezu lze zadat výpočtový součinitel namáhání průřezu, který redukuje celkovou únosnost průřezu. Velikost součinitele závisí na zavedení aktivních a pasivních sil (v rámu "Stanovení tlaku") do výpočtu. Pokud jsou zavedeny jako výpočtové, pak je tento součinitel roven 1.0 - pokud jako normové, pak je nutné únosnost průřezu redukovat výpočtovým koeficientem větším než 1,0 (pro EN 1997 je hodnota tohoto koeficientu v rozmezí 1,35 - 1.5).

V rámu lze provést více výpočtů pro dimenzování průřezu. Tlačítko "Podrobně" v pravé části rámu otevírá dialogové okno "Dimenzování", kde jsou zobrazeny podrobné výsledky.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Dimenzování" - železobetonové průřezy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.