Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dimenzování zdi

Program ze spočtených sil působících na konstrukci dopočítá síly v posuzovaném průřezu zdi (normálovou sílu N, posouvající sílu Q a moment M) a poté provede vlastní posouzení únosnosti průřezu podle nastavení zvoleného v záložce "Výpočet zdí".

Do dimenzování se započtou jen ty síly, které leží nad posuzovanou spárou (viz obrázek). Síly nejsou násobeny žádným výpočtovým součinitelem.

Síly vstupující do výpočtu

Přední výstupek zdi i zadní výstupek zdi se posuzuje na namáhání momentem a posouvající silou. Napětí v základové spáře lze uvažovat buď konstantní (ČSN) nebo lineární (EC).

Při lineárním průběhu napětí v základové spáře se vypočte průběh napětí podle vztahů:

nebo při vyloučení tahu:

kde:

e

-

excentricita normálové síly N

d

-

šířka základu zdi

N

-

normálová síla působící v základové spáře (viz posouzení podle mezních stavů resp. stupně bezpečnosti).

Namáhání průřezu ohybovým momentem a posouvající silou se vypočte jako reakce konzoly podle obrázku:

Namáhání výstupku zdi

Průřez je posuzován na namáhání ohybovým momentem a posouvající silou.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.