0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Edometrický modul

Pokud naměřené veličiny z edometrické zkoušky vyjádříme edometrickou křivkou (v závislosti Δε = f(Δσef)), vidíme, že pro každý bod křivky dostáváme jiný poměr σef  /ε.

Určení edometrického modulu přetvárnosti Eoed

Pokud nahradíme deformační křivku pro určitý interval blízkých napětí σ1ef - σ2ef sečnou, můžeme závislost považovat za lineární a stlačitelnost zeminy určit poměrem Δσef/Δε - nazývaným edometrickým modulem přetvárnosti. Edometrický modul přetvárnosti Eoed je tedy sečnový modul, platný pro určitý interval napětí σ1ef - σ2ef  na deformační křivce Δε = (Δσef):

Edometrický modul přetvárnosti Eoed má obecnou tendenci zvyšovat svoji hodnotu s rostoucím rozsahem napětí. Proto by měl být v každé vrstvě uvažován pro výpočet sedání edometrický modul přetvárnosti Eoed odpovídající příslušnému rozsahu napětí původního a konečného - tj. měl by být v každé vrstvě jiný. Této skutečnosti odpovídá i možnost zadávání edometrického modulu zeminy Eoed v programu, kdy je možné zadat pro každou zeminu edometrickou křivku (závislost σef/ε).

Z praxe je však známé, že např. u jílů je rozdíl Eoed určeného přepočtem z modulu přetvárnosti Edef a zjištěného zatěžovací zkouškou v terénu až několikanásobný.

Převod mezi modulem deformace Edef a modulem edometrickým Eoed je dán podle následujícícho vztahu:

kde:

ν

-

Poissonovo číslo

Edef

-

modul přetvárnosti

Orientační rozmezí  edometrického modulu přetvárnosti Eoed pro jednotlivé zeminy v rozsahu napětí vyskytujícím se nejběžněji při zakládání staveb (prof. I. Vaníček: Mechanika zemin):

Zemina

Modul přetvárnosti Eoed [MPa]

štěrkovitá

60 - 600

písčitá středně ulehlá až ulehlá

7 - 130

soudržná

2 - 30

Literatura:

Vaníček, I.: Geomechanika 10: mechanika zemin. 3. přepracované vydání, Praha, ČVUT, 2000, 229 s., ISBN 80-01-01437-1.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.