0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dopočet Winkler-Pasternakových konstant z přetvárných charakteristik zemin

V programu se Winkler - Pasternakovy  konstanty C1 a C2 počítají z podmínky rovnosti matic poddajnosti nekonečně tuhého nekonečného základového pásu spočívajícího na Winkler - Pasternakově podloží a na pružné vrstvě.

Materiál vrstvy je charakterizován následujícími veličinami:

Edef

-

deformační modul [MPa]

ν

-

Poissonovo číslo

Eoed

-

oedometrický modul [MPa]

G

-

smykový modul [MPa]

Z nich Edef a ν jsou nezávislé, další dvě jsou určené vztahy:

a

Základový pás má šířku 2b a deformační zóna pod pásem má tloušťku H.

Řešením pružného podloží rozumíme nalezení vztahu mezi posunutím a zatížením základového pásu ve tvaru:

kde P je matice poddajnosti.

Řešením izotropní homogenní pružné vrstvy pod základovým pasem při zabránění vodorovným posunům získáme matici poddajnosti P ve tvaru:

kde

a

Řešením diferenciální rovnice pro dvouparametrický model podloží získáme matici P ve tvaru:

kde C1, C2 jsou hledané konstanty Winkler-Pasternakova modelu podloží. Jejich hodnoty zjistíme z podmínky, že matice P z výrazu (4) musí být totožná s maticí P z výrazu (7). Porovnáním a úpravou získáme vztahy:

a

kde

a

Ze vztahů (8) a (9) se hodnoty C1 a C2 přímo počítají, přičemž nekonečné součty ve výrazech (10) a (11) se v programech Geo5 provádějí pro prvních 21 sčítanců.

Literatura: Kuklík, P.: Příspěvek k řešení vrstevnatého podloží, Pozemní stavby, 7-1984

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.