0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Efektivní/Totální napětí v zemině

Svislá normálová napětí σz definujeme jako:

kde:

σz

-

svislé normálové totální napětí

γef

-

objemová tíha zeminy pod vodou

z

-

hloubka pod povrchem terénu

γw

-

měrná tíha vody

Tento vztah v zobecněném tvaru vyjadřuje tzv. princip efektivních napětí:

kde:

σ

-

totální (celkové) napětí

σef

-

efektivní (účinné) napětí

u

-

neutrální napětí (pórový tlak)

Totální, efektivní  a neutrální napětí v zemině

Princip efektivních napětí platí jen pro normálová napětí σ, protože smyková napětí τ voda nepřenáší a jsou tedy vždy efektivní. Totální napětí určujeme metodami teoretické mechaniky, efektivní napětí jako rozdíl totálního napětí a pórového tlaku (tj. vždy výpočtem, nemůžeme ho nikdy změřit). Pórové tlaky určujeme laboratorními a polními metodami nebo výpočtem. Na otázku, kdy použít efektivní či totální napětí do výpočtu není jednoznačná odpověď. Obecné doporučení dává níže uvedená tabulka, jež platí pro naprostou většinu úloh. Je nutné mít na paměti, že totální napětí závisí na způsobu zatížení zeminy vlastní tíhou a vnějšími účinky. Když je pórová voda v klidu, je pórový tlak rovný hydrostatickému tlaku vody, pokud voda proudí, hydrodynamickému tlaku. V případě neúplně nasycených zemin s vyšším stupněm nasycení (saturací) se musí vzít v úvahu, že pórový tlak vzniká jak ve vodě, tak i ve vzduchových bublinkách.

Uvažované podmínky

Odvodněná vrstva

Neodvodněná vrstva

Krátkodobé

efektivní napětí

totální napětí

Dlouhodobé

efektivní napětí

efektivní napětí

Ve vrstevnatém prostředí s různými objemovými tíhami jednotlivých vodorovných vrstev je svislé totální napětí dáno součtem tíhy všech vrstev zemin nad zkoumaným bodem a pórového napětí:

kde:

σz

-

svislé totální napětí (normálové)

γ

-

objemová tíha zeminy

- pro zeminy nad HPV a suché vrstvy objemová tíha zeminy v přirozeném stavu

- v ostatních případech objemová tíha zeminy pod vodou

d

-

hloubka hladiny podzemní vody pod povrchem terénu

z

-

hloubka pod povrchem terénu

γw

-

měrná tíha vody

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.