0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Materiály a normy

V záložce se zadávají materiály a normy výpočtu pro:

  • Betonové konstrukce
  • Betonové konstrukce mostních opěr
  • Součinitele EC 2 se zadávají při výpočtu Betonových konstrukcí podle EN 1992-1-1. Lze použít standardní nebo uživatelské hodnoty.
  • Součinitel umístění řezu - tento součinitel určuje umístění kritického řezu při výpočtu ohybového momentu v základu zdi. Standardní hodnota pro betonový, resp. železobetonový sloup k = 0, neboli kritický řez se nachází v líci sloupu. Pro zděné konstrukce se doporučuje volit velikost tohoto součinitele jako 0,25.

Umístění kritického řezu pro výpočet ohybového momentu v základu zdi

  • Parametr krátkého výstupkuk - tento parametr určuje, zda je posuzována nosná výztuž předního výstupku zdi či nikoliv. Je-li délka výstupku x ≤ k*t, výztuž není posuzována. Při volbě "podle normy" se parametr krátkého výstupku k automaticky dopočítává podle zvolené normy pro dimenzování ŽB konstrukcí. Pro volbu "zadat parametr" je hodnota parametru k zadávána uživatelem. Parametr krátkého výstupku k se zadává při výpočtu zdí a výpočtu patek.

Schéma pro určení parametru krátkého výstupku

  • Zděné konstrukce (zadávají se pouze v programu "Vyztužená zeď")
  • Ocelové konstrukce (zadávají se v programech "Deska", "Pažení posudek" a "Stabilizační pilota")
  • Zatížení a kombinace (zadávají se pouze v programech "Deska" a "Nosník")
  • SNiP - umožňuje zadávat výpočtové součinitele ve smyslu ruských norem SNiP.

Dialogové okno "Nové nastavení" - záložka "Materiály a normy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.