0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Rozklad působících sil

Síly působící na horninový blok (tíha horninového bloku, vnější zatížení, kotevní síla) se početně rozkládají do normál rovin A1 a A2 (mezi něž je blok vklíněn) a do směru jejich průsečnice. Rozkladem se získají jednotlivé složky normálové síly N1, N2 působící na roviny A1 a A2 a složky vzdorujících (pasivních) sil Tres1, Tres2 působících podél rovin A1 a A2.

Dále se rozkladem získá posouvající (aktivní) smyková síla Tact,i působící ve směru průsečnice smykových ploch. Výsledná hodnota posouvající (aktivní) síly Tact se získá sumací jednotlivých posouvajících složek Tact,i.

Vzdorující (pasivní) síla Tres se obdrží sumací složek Tres1, Tres2 (např. od vnějšího zatížení) a tření na smykových rovinách A1 a A2 od působících normálových sil:

kde:

c1

-

soudržnost na smykové ploše A1

c2

-

soudržnost na smykové ploše A2

φ1

-

úhel vnitřního tření na smykové ploše A1

φ2

-

úhel vnitřního tření na smykové ploše A2

Tres1

-

síly na smykové vzdorující ploše A1

Tres2

-

síly na smykové vzdorující ploše A2

Prostorový rozklad vlastní tíhy horninového klínu W

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.