0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Sedání pilot podle Poulose

Základním předpokladem výpočtu je stanovení síly na mezi mobilizace plášťového tření Rsy. Při tomto zatížení již nedochází k nárůstu únosnosti na plášti piloty, další zatížení přenáší pouze pata piloty. Tato síla se určí podle vztahu:

kde:

Rs

-

únosnost na plášti piloty [N]

β

-

koeficient přenosu zatížení do paty piloty [-]

Koeficient přenosu zatížení do paty piloty β se stanoví podle následujícího vztahu:

kde:

β0

-

součinitel přenosu nestlačitelné piloty

Ck

-

opravný součinitel tuhosti piloty

Cν

-

opravný součinitel vlivu Poissonova čísla zeminy

Cb

-

opravný součinitel tuhosti zeminy

Odpovídající velikost sedání sy na mezi mobilizace plášťového tření Rsy je dána vztahem:

kde:

I

-

příčinkový součinitel sedání piloty [-]

Es

-

průměrná hodnota sečnového modulu deformace zeminy podél dříku piloty [MPa]

d

-

průměr piloty [m]

Rsy

-

zatížení, resp. síla na mezi mobilizace plášťového tření [N]

Příčinkový součinitel sedání I je dán vztahem:

kde:

I0

-

základní příčinkový součinitel sedání

Rk

-

korekční součinitel tuhosti piloty

Rb

-

korekční součinitel tuhosti únosné zeminy

Rv

-

korekční součinitel Poissonova čísla

Celkové limitní sedání slim se spočte podle vztahu:

kde:

I

-

příčinkový součinitel sedání piloty [-]

Rbu

-

velikost maximální síly (mezní únosnost) přenášená patou piloty [N]

β

-

koeficient přenosu zatížení do paty piloty [-]

d

-

průměr piloty [m]

Es

průměrná hodnota sečnového modulu deformace zeminy podél dříku piloty [MPa]

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapters 5.3 and 5.4, pp. 84 - 100.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.