0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kotevní táhla

V dialogovém okně se v rozbalitelném seznamu vybere typ kotvy (kotevní táhlo).

Dále se v okně zadává:

  • Umístění kotvy - hloubka, délka, vzdálenost mezi kotvami
  • Tuhost kotvy - průměr kotvy ds, nebo plocha průřezu kotvy A, modul pružnosti E
  • Parametry nutné pro posouzení kotvy (únosnost na přetržení, únosnost na vytržení ze zeminy - viz níže)

Zadání kotevního táhla

Výpočet pro kotevní táhlo

Kotevní táhlo se skládá z táhla o určité délce a kotevního prvku.

Únosnost na vytržení ze zeminy je dána výslednicí pasivního odporu po výšce kotevního prvku, redukovanou součinitelem k:

Pro h = 0:

Pro h ≥ b - bD:

kde:

h

-

výška nadloží nad kotevním prvkem

bD

-

šířka kotevního prvku

b

-

vodorovná vzdálenost mezi kotevními prvky

hD

-

výška kotevního prvku

zB

-

hloubka spodní hrany kotevního prvku

Kp

-

koeficient pasivního tlaku

γ

-

objemová tíha zeminy

Pro mezilehlé hodnoty h je k interpolováno. Maximální hodnota součinitele k je 1,00.

Výpočet výšky nadloží nad kotevním prvkem:

kde:

z

-

hloubka kotevního táhla

Plná únosnost na vytržení je aktivována pouze v případě, že nedojde k překrytí aktivního a pasivního zemního klínu.

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

h

-

výška pažící konstrukce

V případě, že je délka táhla l kratší, než minimální délka lmin, pasivní tlak je uvažován od průsečíku aktivního a pasivního klínu.

Princip stanovení minimální délky u kotevního táhla

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.