Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kotevní táhla

V dialogovém okně se v rozbalitelném seznamu vybere typ kotvy (kotevní táhlo).

Dále se v okně zadává:

  • Umístění kotvy - hloubka, délka, vzdálenost mezi kotvami
  • Tuhost kotvy - průměr kotvy ds, nebo plocha průřezu kotvy A, modul pružnosti E
  • Parametry nutné pro posouzení kotvy (únosnost na přetržení, únosnost na vytržení ze zeminy - viz níže)

Zadání kotevního táhla

Výpočet pro kotevní táhlo

Kotevní táhlo se skládá z táhla o určité délce a kotevního prvku.

Únosnost na vytržení ze zeminy je dána výslednicí pasivního odporu po výšce kotevního prvku, redukovanou součinitelem k:

Pro h = 0:

Pro h ≥ b - bD:

kde:

h

-

výška nadloží nad kotevním prvkem

bD

-

šířka kotevního prvku

b

-

vodorovná vzdálenost mezi kotevními prvky

hD

-

výška kotevního prvku

zB

-

hloubka spodní hrany kotevního prvku

Kp

-

koeficient pasivního tlaku

γ

-

objemová tíha zeminy

Pro mezilehlé hodnoty h je k interpolováno.

Výpočet výšky nadloží nad kotevním prvkem:

kde:

z

-

hloubka kotevního táhla

Plná únosnost na vytržení je aktivována pouze v případě, že nedojde k překrytí aktivního a pasivního zemního klínu.

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

h

-

výška pažící konstrukce

V případě, že je délka táhla l kratší, než minimální délka lmin, pasivní tlak je uvažován od průsečíku aktivního a pasivního klínu.

Princip stanovení minimální délky u kotevního táhla

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.