Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení podle EN 1993-1-1 (EC 3)

Posouzení ohybu a namáhání normálovou silou

Únosnost v ohybu je dána vztahem:

kde:

W

-

elastický modul průřezu

fy

-

mez kluzu oceli

γM0

-

dílčí součinitel únosnosti průřezu

Únosnost na normálovou sílu je dána vztahem:

kde:

A

-

plocha průřezu

fy

-

mez kluzu oceli

γM0

-

dílčí součinitel únosnosti průřezu

Hodnoty ohybového momentu a normálové síly se posuzují podle vztahu:

a hodnota využití je dána výrazem:

Posouzení smyku

Únosnost ve smyku je dána vztahem:

kde:

I

-

moment setrvačnosti průřezu

t

-

tloušťka řezu v těžišti průřezu

S

-

statický moment průřezu

fy

-

mez kluzu oceli

γM0

-

dílčí součinitel únosnosti průřezu

Smyková síla se posuzuje podle vztahu:

a hodnota využití je dána výrazem:

Posouzení rovinné napjatosti

Rovinná napjatost se posuzuje podle následující podmínky:

kde:

σ1

-

normálové napětí

τ1

-

smykové napětí

Hodnota využití je dána výrazem:

Literatura:

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a obecná pravidla pro pozemní stavby.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.