0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Založení

V rámu "Založení" se v rozbalitelném seznamu volí typ základu. Zvolený typ s grafickou nápovědou zadávaných hodnot, se zobrazuje v levé části rámu. Hodnoty lze editovat buď v rámu vložením do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót. V rámu se volí objemová tíha nadloží.

Program umožňuje zadat následující typy základů:

 • Centrická patka
 • Kruhová patka
 • Excentrická patka
 • Kruhová stupňovitá patka
 • Základový pas
 • Centrická patka s náběhem
 • Stupňovitá centrická patka
 • Excentrická patka s náběhem
 • Stupňovitá excentrická patka
 • Centrická patka s kruhovým stupněm

Profil zeminy se zadává od původního terénu. Pro únosnost základu je rozhodujícím kritériem hloubka upraveného terénu. Leží-li upravený terén nad stávajícím terénem, je nutné zadat hloubku upraveného a původního terénu stejnou a do podloží zadat vrstvu s nově navezenou zeminou. V tomto rámu se také zadává tloušťka základu.

Dále se volí způsob, jakým bude uvažováno nadloží:

 • zadat objemovou tíhu - zadává se objemová tíha nadložíγ1
 • podle geologického profilu - objemová tíha nadloží se určí podle zemín přiřazených v geologickém profilu
 • zadat tvar a zeminu zásypu - tato volba umožňuje modelovat tvar zásypu od dolního nebo horníhookraje patky. Objemová tíha nadloží se určí podle přiřazené zeminy.

Rám "Založení"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.