Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Proudění

Program umožňuje volit buď analýzu ustáleného, nebo neustáleného proudění v masívu. Analýza neustáleného proudění umožňuje stanovit vývoj pórových tlaků (tlakové výšky) a aktuálního stupně nasycení v čase. Čas, po jehož dosažení se rozložení pórových tlaků již více nemění, lze označit jako dobu nutnou k dosažení ustáleného stavu. Tato doba závisí jak na materiálových vlastnostech prostředí (hodnota součinitele permeability, parametry modelů popisující retenční čáru - závislost stupně nasycení nebo vlhkosti na negativní tlakové výšce nebo sání), tak na typu řešené úlohy (např. proudění s volnou hladinou). V případě ustáleného proudění jsou jednotlivé fáze budování na sobě zcela nezávislé. V případě neustáleného proudění je metodika výpočtu obdobná analýze napjatosti. Jednotlivé výpočetní fáze pak na sebe navazují. První fáze výpočtu je nezávislá a slouží k nastavení počátečních podmínek, tj. nastavení počátečních hodnot pórových tlaků/tlakové výšky a stupně nasycení na počátku časově závislého výpočtu, a to jak v nasycené (kladné hodnoty pórových tlaků), tak i částečně nasycené (negativní hodnoty pórových tlaků - sání) zemině. V následně definovaných fázích výpočtu je třeba zadat dobu trvání příslušné fáze a historii zatížení (časovou historii hydraulických okrajových podmínek). Současná verze programu předpokládá, že buď celé zatížení je vneseno na počátku fáze, anebo lineárně narůstá po dobu fáze.

V obou případech (ustálené/neustálené proudění) se obecně jedná o popis proudění v nenasyceném, nebo částečně nasyceném prostředí. Proudění v plně nasyceném prostředí probíhá pouze pod hladinou podzemní vody. Nad hladinou podzemní vody (proudění v částečně nasyceném prostředí) je proudění řízeno vhodným materiálovým modelem. Pro výpočet proudění s volnou hladinou umožňuje program zavést tři materiálové modely: Log-lineární model, Gardnerův model a van Genuchtenův model. V případě řešení úlohy neustáleného proudění doporučujeme užití van Genuchtenova modelu, neboť umožňuje věrohodně popsat retenční vlastnosti zemin. Vzhledem k tomu, že volba modelu ovlivňuje nastavení počátečních podmínek (počáteční stupeň nasycení), neumožňuje program změnu materiálového modelu v následujících fázích. Ve stejném duchu neumožňuje stávající verze programu ani změnu geometrie modelu oproti počáteční fázi.

Při řešení úlohy neustáleného proudění je nutné nejprve zadat v první fázi výpočtu počáteční hodnoty pórového tlaku/tlakové výšky čase t = 0, a to zejména nad hladinou podzemní vody v oblasti nenasycené nebo částečně nasycené zeminy (oblast sání). Program umožňuje nastavení počátečních hodnot sání třemi způsoby, a to buď řešením úlohy ustáleného proudění, předpokládat rovnovážné rozložení dané rovnicí p = -γwz, kde pořadnice z je měřena od aktuální polohy hladiny pozemní vody, anebo je možné zadat počáteční hodnoty sání přímo. Při řešení praktických úloh nedoporučujeme, aby maximální hodnota negativní tlakové výšky hp byla menší než -10m (p >-100 kPa), a to zejména v případě hrubozrnných zemin. Například pro písky je již při hodnotě tlakové výšky hp < -1m retenční čára prakticky horizontální a při obrovských změnách tlakové výšky je změna stupně nasycení téměř nulová. To platí i pro hodnotu relativního součinitele Kr, kterým redukujeme součinitel permeability nasycené zeminy v nenasycené nebo částečně nasycené oblasti. Obecné doporučení pro nastavení minimální tlakové výšky je však velmi komplikované, neboť pro jemnozrnné zeminy mohou záporné tlakové výšky dosahovat stovky a pro jíly až tisíce metrů.

Dalším bodem je zadání okrajových podmínek (v bodech resp. na liniích) vždy na počátku nové výpočetní fáze. V masívu lze modelovat nosníkové resp. kontaktní prvky. Výsledkem výpočtu je pak rozložení pórových napětí, celkové tlakové výšky, sání (negativního pórového tlaku), rychlosti a směry proudění a informace o velikosti vtoků/výtoků do resp. z masívu a v případě neustáleného proudění také stupně nasycení v masívu.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.