0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Únosnost průřezu namáhaného ohybem a osovou sílou

Pro průřez namáhaný ohybem, a případně i osovou silou, je třeba nejprve nalézt neutrálnou osu průřezu, která jej dělí na část taženou a část tlačenou. Při hledání polohy neutrálné osy prvku je zohledněn též vliv vzpěru, tj. normálová síla je zvětšena vydělením součinitelem vzpěrnosti χ. Postup hledání polohy neutrálné osy je znám z dimenzování železobetonových průřezů jako metoda mezní rovnováhy. Tlak je přenášen částí ocelové výztuže a cementové směsi. Tah přenáší pouze zbývající část ocelové výztuže, působení cementové směsi v tahu zanedbáváme.

Únosnost v ohybu je dána vztahem:

kde:

Rsd

-

výpočtová pevnost oceli

As,t

-

plocha tažené části ocelového průřezu mikropiloty

As,c

-

plocha tlačené části ocelového průřezu mikropiloty

Ac,c

-

plocha tlačené části průřezu z cementové směsi

ts,t

-

úroveň těžiště tažené části ocelového průřezu

ts,c

-

úroveň těžiště tlačené části ocelového průřezu

Rc,d

-

výpočtová pevnost cementové směsi v tlaku

tc,c

-

úroveň těžiště tlačené části průřezu z cementové směsi

Při výpočtu podle stupně bezpečnosti jsou výpočtové pevnosti rovny normovým.

Výpočtové pevnosti oceli a cementové směsi pro mezní stavy jsou spočteny následovně:

kde:

Rs

-

normová pevnost oceli, zadávaná v rámu "Materiál"

γss

-

součinitel spolehlivosti oceli, zadávaný v záložce "Mikropiloty"

Rc

-

normová pevnost cementové směsi v tlaku, zadávaná v rámu "Materiál"

γsc

-

součinitel spolehlivosti cementové směsi, zadávaný v záložce "Mikropiloty"

Posuzované napětí v oceli je spočteno podle vztahu:

kde:

M

-

ohybový moment působící v průřezu

Mu

-

únosnost průřezu v ohybu

Rsd

-

výpočtová pevnost oceli

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.