Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Únosnost průřezu namáhaného ohybem a osovou sílou

Pro průřez namáhaný ohybem, a případně i osovou silou, je třeba nejprve nalézt neutrálnou osu průřezu, která jej dělí na část taženou a část tlačenou. Při hledání polohy neutrálné osy prvku je zohledněn též vliv vzpěru, tj. normálová síla je zvětšena vydělením součinitelem vzpěrnosti χ. Postup hledání polohy neutrálné osy je znám z dimenzování železobetonových průřezů jako metoda mezní rovnováhy. Tlak je přenášen částí ocelové trubky a cementové směsi. Tah přenáší pouze zbývající část ocelové trubky, působení cementové směsi v tahu zanedbáváme.

Únosnost v ohybu je dána vztahem:

kde:

Rsd

-

výpočtová pevnost oceli

As,t

-

plocha tažené části ocelového průřezu mikropiloty

As,c

-

plocha tlačené části ocelového průřezu mikropiloty

Ac,c

-

plocha tlačené části průřezu z cementové směsi

ts,t

-

úroveň těžiště tažené části ocelového průřezu

ts,c

-

úroveň těžiště tlačené části ocelového průřezu

Rc,d

-

výpočtová pevnost cementové směsi v tlaku

tc,c

-

úroveň těžiště tlačené části průřezu z cementové směsi

Při výpočtu podle stupně bezpečnosti jsou výpočtové pevnosti rovny normovým.

Výpočtové pevnosti oceli a cementové směsi pro mezní stavy jsou spočteny následovně:

kde:

Rs

-

normová pevnost oceli, zadávaná v rámu "Materiál"

γss

-

součinitel spolehlivosti oceli, zadávaný v záložce "Mikropiloty"

Rc

-

normová pevnost cementové směsi v tlaku, zadávaná v rámu "Materiál"

γsc

-

součinitel spolehlivosti cementové směsi, zadávaný v záložce "Mikropiloty"

Posuzované napětí v oceli je spočteno podle vztahu:

kde:

M

-

ohybový moment působící v průřezu

Mu

-

únosnost průřezu v ohybu

Rsd

-

výpočtová pevnost oceli

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.