0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kombinace zatížení

Účinek zatížení, která se vyskytují současně, se do výpočtu zavádí pomocí kombinací zatížení, definovaných v EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí. Většina zatížení působí jako zatížení stálá, jako proměnná zatížení lze zadat přitížení a zadané síly. Program automaticky stanovuje hodnoty jednotlivých dílčích součinitelů, podle toho zda dané zatížení působí příznivě resp. nepříznivě.

Proměnná zatížení se standardně uvažují jako hlavní, ale v rámech "Posouzení" a "Dimenzování" (programy pro výpočet opěrných konstrukcí) lze zaškrtnout proměnné zatížení jako vedlejší - v tomto případě je pak vynásobeno příslušným součinitelem redukujícím jeho velikost. V případě že všechna zatížení jsou v základní kombinaci zadána jako vedlejší, zobrazí program varování a posouzení nevyhovuje.

V rámu "Nastavení fáze" lze zadat čtyři typy kombinací:

Trvalá a dočasná návrhová situace:

kde:

Gk,,j

-

charakteristická hodnota j-tého stálého zatížení

γG, j

-

dílčí součinitel j-tého stálého zatížení

Qk,i

-

charakteristická hodnota vedlejšího i-tého proměnného zatížení

Qk,1

-

charakteristická hodnota hlavního proměnného zatížení

γQ, i

-

dílčí součinitel i-tého proměnného zatížení

ψ0,i

-

součinitel pro kombinační hodnotu proměnného zatížení

Mimořádná a seismická návrhová situace:

kde:

Gk,,j

-

charakteristická hodnota j-tého stálého zatížení

Qk,1

-

charakteristická hodnota hlavního proměnného zatížení

ψ1,i

-

součinitel častou hodnotu proměnného zatížení

ψ2,i

-

součinitel pro kvazistálou hodnotu proměnného zatížení

Ad

-

návrhová hodnota mimořádného zatížení

Seismická návrhová situace:

kde:

Gk,,j

-

charakteristická hodnota j-tého stálého zatížení

Qk,i

-

charakteristická hodnota vedlejšího i-tého proměnného zatížení

ψ2,i

-

součinitel pro kvazistálou hodnotu proměnného zatížení

AEd

-

návrhová hodnota seismického zatížení

Dílčí součinitele zatížení a kombinační součinitelé se zadávají v dialogovém okně "Dílčí součinitelé".

Zadání vedlejších zatížení

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.