0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Konsolidace

Program umožňuje zavést do výpočtu vliv konsolidace nastavením v rámu "Nastavení". Konsolidovaná vrstva, tvořena nepropustnou, resp. méně propustnou zeminou, postupně sedá s rostoucím časem. Konsolidace ovlivňuje také hodnoty pórového tlaku. Parametry zeminy ovlivňující výpočet konsolidace se zadávají v rámu "Zeminy", ostatní parametry konsolidace v rámu "Výpočet"  v jednotlivých fázích.

Nejprve je spočten součinitel konsolidace, závislý na vlastnostech zemin:

kde:

Eoed

-

edometrický modul přetvárnosti

k

-

koeficient filtrace

γw

-

objemová tíha vody

Je-li konsolidovaná vrstva tvořena nehomogenní zeminou, je součinitel cv spočten jako vážený průměr součinitelů jednotlivých zemin.

Výpočet konsolidace je dále ovlivněn časovými faktory, které jsou závislé na dráze odtoku vody. Tato dráha je rovna mocnosti konsolidované vrstvy v případě odtoku pouze jedním směrem nebo polovině mocnosti vrstvy v případě odtoku oběma směry. Reálný časový faktor je spočten pomocí následující rovnice:

kde:

cv

-

součinitel konsolidace

t

-

reálný čas

H

-

dráha odtoku vody

Časový faktor  doby výstavby je ovlivněn časem působení zatížení. Je-li celé zatížení vneseno na počátku fáze, je čas výstavby roven nule. Pokud zatížení narůstá lineárně po celou dobu fáze, čas výstavby je roven času trvání této fáze. Časový faktor doby výstavby je vypočten následovně:

kde:

cv

-

součinitel konsolidace

tc

-

čas výstavby

H

-

dráha odtoku vody

Stupeň konsolidace je spočten podle následujících vztahů:

pro:

pro:

kde:

kde:

Tv

-

reálný časový faktor

Tc

-

časový faktor doby výstavby

Konsolidace může být urychlena použitím svislých drénů.

Výsledná hodnota přetvoření v konsolidované vrstvě v dané fázi je přenásobena odpovídajícím stupněm konsolidace Uav:

kde:

εfin

-

výsledná hodnota přetvoření

ε

-

původní hodnota přetvoření

Uav

-

stupeň konsolidace

Při konsolidaci je ovlivněna velikost pórového tlaku v konsolidované vrstvě. V momentě vnesení přitížení dosahuje pórový tlak nejvyšších hodnot a s rostoucím časem postupně klesá, až nakonec vymizí úplně (v reálném čase rovném teoreticky nekonečnu). 

Pórový tlak se spočte:

pro:

pro:

kde:

kde:

Tv

-

reálný časový faktor

Tc

-

časový faktor doby výstavby

H

-

dráha odtoku vody

z

-

hloubka, kde se počítá hodnota pórového tlaku

u0

-

změna efektivního napětí oproti předchozí fázi (přitížení)

Literatura:

Braja M. Das. Advanced Soil Mechanics; Taylor & Francis: London, 2008.pp278 - 316 Verruijt A. Soil Mechanics, Delft University of Technology, 2010, pp97-123.

http://geo.verruijt.net/software/SoilMechBook.pdf

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.