0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výztuhy, přesahy sítí

Výztuhy resp. přesahy sítí za zdí mohou výrazně zvýšit stabilitu zdi. Základní charakteristikou výztuhy je pevnost na přetržení Rt. Tato pevnost se do programů zadává jako výpočtová (s výjimkou programu Redi-Rock wall), neboli jako pevnost výztuh redukovaná o koeficienty zohledňující vliv trvanlivosti, chemizmu prostředí a uložení výztuhy. Síla přenášená výztuhou nemůže být nikdy větší než zadané Rt (pro materiál gabionů je defaultní hodnota 40 kN/m).

Druhou charakteristikou výztuh je únosnost na vytržení Tp. Tento parametr určuje kotevní délku, neboli potřebnou délku výztuhy v zemině, při které dojde k plnému využití výztuhy na hodnotu Rt. Protože reálné hodnoty únosnosti na vytržení se obtížně získávají, nabízí program tři možnosti jejího dopočtu, resp. výpočtu síly F, kterou výztuha přenáší.

Délka přesahu sítí resp. výztuhy za bloky

Dopočítat únosnost výztuhy

Síla F nutná k vytržení sítě je určena vztahem:

kde:

σ

-

normálové napětí od vlastní tíhy zeminy v průsečíku sítě a smykové plochy

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

C

-

součinitel interakce (standardně 0,8)

le

-

délka přesahu sítě za smykovou plochou směrem do zeminového masivu

Výpočet úhlu ϑa  je popsán v kapitole "Zemní klín"

Zadat kotevní délku výztuhy lk

Zadává se kotevní délka lk, která je určena nárůstem smykové pevnosti mezí sítí a zeminou od nuly do mezní hodnoty (měřeno od konce v zemině).

kde:

le

-

délka přesahu sítě za smykovou plochou směrem do zeminového masivu

lk

-

kotevní délka výztuhy

Rt

-

pevnost na přetržení

Zadat únosnost Tp sítě na vytržení ze zeminy

Síla F nutná k vytržení sítě je určena vztahem:

kde:

le

-

délka přesahu sítě za smykovou plochou směrem do zeminového masivu

Tp

-

únosnost sítě na vytržení ze zeminy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.