0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vodorovná únosnost základu

Vodorovná únosnost základu se posuzuje podle mezních stavů nerovností:

nebo podle stupně bezpečnosti:

přičemž:

kde:

ψd

-

úhel tření mezi základem a zeminou

ad

-

soudržnost mezi základem a zeminou

Aef

-

efektivní plocha základu

Spd

-

zemní odpor

Hx,Hy

-

složky vodorovné síly

Q

-

extrémní výpočtová svislá síla

γRH

-

součinitel vodorovné únosnosti základu (zadává se v záložce "Patky")

SF

-

stupeň bezpečnosti

Při metodice výpočtu podle EN 1997 je u neodvodněných podmínek vypuštěn člen s třením mezi základem a zeminou (Q*tanψd).

Při výpočtu únosnosti podle ČSN 73 1004 a posouzení podle EN1997 - NP1 je vodorovná únosnost základu automaticky redukovaná součinitelem 1,5.

Výpočet závisí na výpočtovém úhlu vnitřního tření zeminy pod základovou spárou φd, výpočtové hodnotě soudržnosti zeminy pod základovou spárou cd a výpočtové hodnotě zemního odporu Spd. Je-li úhel vnitřního tření mezi zeminou a základem, resp. soudržnost mezi zeminou a základem menší než hodnoty zeminy pod základovou spárou, je nutné zadat tyto hodnoty.

Zemní odpor se uvažuje podle obrázku:

Zemní odpor

Zemní odpor Spd se získá pomocí redukce pasivního zemního tlaku (odporu), nebo tlaku v klidu, součiniteli podmínek působení:

kde:

Sp

-

pasivní zemní tlak, tlak v klidu resp. snížený pasivní tlak

γmR

-

součinitel redukce zemního odporu (zadává se v záložce "Patky") - pro výpočet podle ČSN 73 1002 je zavedena hodnota γmR = 1,5 pro pasivní tlak, 1,3 pro tlak v klidu)

Součinitele zemního tlaku jsou počítany podle vztahů:

pro pasivní tlak

tlak v klidu odvodněných zemin

tlak v klidu ostatních zemin

Při výpočtu sníženého pasivního tlaku se počítá výslednice sil od pasivního tlaku a tlaku v klidu.

Pasivní odpor lze uvažovat pouze v případě, že deformace nutné k jeho aktivaci nevyvolají nepřípustná napětí či deformace ve vrchní stavbě.

Literatura:

Československá státní norma ČSN 73 1001 Zakládání staveb,Základová půda pod plošnými základy, 8.6.1987, Český normalizační institut 31060, Praha

ČSN 73 1004 (červenec 2020)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.