Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vodorovná únosnost základu

Vodorovná únosnost základu se posuzuje podle mezních stavů nerovností:

nebo podle stupně bezpečnosti:

přičemž:

kde:

ψd

-

úhel tření mezi základem a zeminou

ad

-

soudržnost mezi základem a zeminou

Aef

-

efektivní plocha základu

Spd

-

zemní odpor

Hx,Hy

-

složky vodorovné síly

Q

-

extrémní výpočtová svislá síla

γRH

-

součinitel vodorovné únosnosti základu (zadává se v záložce "Patky")

SF

-

stupeň bezpečnosti

Při metodice výpočtu podle EN 1997 je u odvodněných podmínek vypuštěn člen se soudržností (ad*Aef), u neodvodněných podmínek je vypuštěn člen s třením mezi základem a zeminou (Q*tanψd).

Výpočet závisí na výpočtovém úhlu vnitřního tření zeminy pod základovou spárou φd, výpočtové hodnotě soudržnosti zeminy pod základovou spárou cd a výpočtové hodnotě zemního odporu Spd. Je-li úhel vnitřního tření mezi zeminou a základem, resp. soudržnost mezi zeminou a základem menší než hodnoty zeminy pod základovou spárou, je nutné zadat tyto hodnoty.

Zemní odpor se uvažuje podle obrázku:

Zemní odpor

Zemní odpor Spd se získá pomocí redukce pasivního zemního tlaku (odporu), nebo tlaku v klidu, součiniteli podmínek působení:

kde:

Sp

-

pasivní zemní tlak, tlak v klidu resp. snížený pasivní tlak

γmR

-

součinitel redukce zemního odporu (zadává se v záložce "Patky") - pro výpočet podle ČSN je zavedena hodnota γmR = 1,5 pro pasivní tlak, 1,3 pro tlak v klidu)

Součinitele zemního tlaku jsou počítany podle vztahů:

pro pasivní tlak

tlak v klidu odvodněných zemin

tlak v klidu ostatních zemin

Při výpočtu sníženého pasivního tlaku se počítá výslednice sil od pasivního tlaku a tlaku v klidu.

Pasivní odpor lze uvažovat pouze v případě, že deformace nutné k jeho aktivaci nevyvolají nepřípustná napětí či deformace ve vrchní stavbě.

Literatura:

Československá státní norma ČSN 73 1001 Zakládání staveb,Základová půda pod plošnými základy, 8.6.1987, Český normalizační institut 31060, Praha

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.