0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení kruhového železobetonového průřezu

Program posuzuje železobetonovou pilotu metodou mezního přetvoření. Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,003.

Dále program kontroluje stupně vyztužení podle vztahu:

  • Pilota

Ag < 0,5m2

ρmin = 2,4 / fy

Ag > 2m2

ρmin = 1,2 / fy

kde:

Ag

-

průřezová plocha piloty

mezilehlé hodnoty jsou spočteny dle:

  • Sloup - kontrola pro převládající tlak

  • Nosník - kontrola pro převládající ohyb

kde:

Dp

-

průměr piloty

As

-

plocha výztuže

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení smyku

kde:

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Vc.

pro průřezy s výškou menší než 200mm

vc je spočten podle následujících vztahů pro průřezy s výškou větší než 400mm, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány.

kde ρw je stupeň vyztužení podélnou výztuží a fc' je omezeno hodnotou 50 MPa.

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu Vmax a únosnost průřezu se smykovou výztuží Vs.

Dále je dopočtena požadovaná plocha výztuže podle vzorce

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.