Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Automatická kontrola délky oblouku

Automatická kontrola délky oblouku během výpočtu představuje důležitou část implementace jakékoliv numerické metody. Program umožňuje adaptivně měnit aktuální délku oblouku pro nový výpočtový krok v závislosti na průběhu iterace v předchozím kroku aktivací volby "Optimalizovat". Výsledkem bude snaha programu volit délku oblouku tak, aby počet iterací v jednotlivých výpočtových krocích byl přibližně shodný s předem zvolenou hodnotou - Optimální počet iterací v 1. výp. kroku. Standardní nastavení je neoptimalizovat. Další podrobnosti najdete v teoretické příručce programu.

Dalším parametrem kontroly průběhu výpočtu je "Poměr zatížení/posun". Tento parametr představuje poměr zvolených měřítek pro zatížení reprezentované parametrem λ a vektorem posunutí u. V případě, že tento parametr je dostatečně velký je výpočet v podstatě řízen přírůstkem zatížení. Pokud položíme tento parametr roven 0 (Standardní nastavení) přejdeme k tak zvané cylindrické ALM a výpočet bude řízen přírůstkem deformace. Tento přístup je stabilnější a je autory programu doporučován. Program GEO MKP ovšem umožňuje optimalizaci tohoto parametru aktivací volby "Optimalizovat". V takovém případě je aktuální hodnota tohoto parametru rovna Berganově parametru okamžité tuhosti vyjadřující skalární míru stupně nelinearity. S rostoucím stupněm nelinearity tento parametr klesá. V oblasti limitního zatížení se tento parametr blíží nule a výpočet je řízen přírůstkem deformace. Tento přístup tedy podporuje předchozí volbu s hodnotou parametru "Poměr zatížení/posun" rovnou nule. Standardní nastavení je neoptimalizovat.

Arc-length - automatická kontrola délky obloku

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.