0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Automatická kontrola délky oblouku

Automatická kontrola délky oblouku během výpočtu představuje důležitou část implementace jakékoliv numerické metody. Program umožňuje adaptivně měnit aktuální délku oblouku pro nový výpočtový krok v závislosti na průběhu iterace v předchozím kroku aktivací volby "Optimalizovat". Výsledkem bude snaha programu volit délku oblouku tak, aby počet iterací v jednotlivých výpočtových krocích byl přibližně shodný s předem zvolenou hodnotou - Optimální počet iterací v 1. výp. kroku. Standardní nastavení je neoptimalizovat. Další podrobnosti najdete v teoretické příručce programu.

Dalším parametrem kontroly průběhu výpočtu je "Poměr zatížení/posun". Tento parametr představuje poměr zvolených měřítek pro zatížení reprezentované parametrem λ a vektorem posunutí u. V případě, že tento parametr je dostatečně velký je výpočet v podstatě řízen přírůstkem zatížení. Pokud položíme tento parametr roven 0 (Standardní nastavení) přejdeme k tak zvané cylindrické ALM a výpočet bude řízen přírůstkem deformace. Tento přístup je stabilnější a je autory programu doporučován. Program GEO MKP ovšem umožňuje optimalizaci tohoto parametru aktivací volby "Optimalizovat". V takovém případě je aktuální hodnota tohoto parametru rovna Berganově parametru okamžité tuhosti vyjadřující skalární míru stupně nelinearity. S rostoucím stupněm nelinearity tento parametr klesá. V oblasti limitního zatížení se tento parametr blíží nule a výpočet je řízen přírůstkem deformace. Tento přístup tedy podporuje předchozí volbu s hodnotou parametru "Poměr zatížení/posun" rovnou nule. Standardní nastavení je neoptimalizovat.

Arc-length - automatická kontrola délky obloku

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.