Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Metoda Schmertmann (CPT)

Toto řešení pro nesoudržné zeminy vychází z teorie Schmertmanna, který určuje únosnost základové půdy vztahem:

Při určování únosnosti zeminy tímto způsobem je doporučeno použít stupeň bezpečnosti FS = 3.

kde:

Rd

-

únosnost zeminy v základové spáře

Kq, Kγ

-

korekční součinitele

γ

-

objemová tíha zeminy v základové spáře

bef

-

efektivní šířka základu

Nq, Nγ

-

součinitelé únosnosti

d

-

hloubka základové spáry

Vzorec vychází z imperiálních jednotek [tsf, tcf, ft] - program vše automaticky přepočítává na jednotky používané v programu.

Přičemž:

kde:

qc1

-

průměrný penetrační odpor od základové spáry do hloubky 0,5*bef

qc2

-

průměrný penetrační odpor od hloubky 0,5*bef do hloubky 1,5*bef pod základovou sparou

A zároveň:

kde:

iq, iγ

-

součinitele vlivu šikmosti zatížení

sq, sγ

-

součinitele vlivu tvaru základu

dq

-

součinitel vlivu hloubky založení

bq, bγ

-

součinitele vlivu naklonění základové spáry

gq, gγ

-

součinitelé vlivu naklonění terénu

Součinitelé vlivu šikmosti zatížení iq a iγ jsou určeny následovně:

Kde:

H

-

vodorovná složka výslednice zatížení

V

-

svislá složka výslednice zatížení

lef

-

efektivní délka základu

θ

-

úhel mezi vodorovnou složkou výslednice zatížení H a osou symetrie základu ve směru efektivní délky lef

Určení úhlu θ

Pro poměr H/V > 0,4 není vhodné metodu používat.

Součinitelé vlivu tvaru základu sq a sγ jsou určeny následovně:

Kde:

φ

-

úhel tření zeminy v základové spáře

Součinitel vlivu hloubky založení dq je určen následovně:

Součinitelé vlivu naklonění základové spáry bq a bγ jsou určeny následovně:

Kde:

η

-

úhel naklonění základu

Součinitelé vlivu naklonění terénu gq a gγ jsou určeny následovně:

Kde:

β

-

úhel naklonění terénu

Literatura:

FHWA-SA-91-043: THE CONE PENETROMETER TEST

Bridge Engineering Handbook (Wai-Fah Chen, Lian Duan, 1999)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.