0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Metoda Schmertmann (CPT)

Toto řešení pro nesoudržné zeminy vychází z teorie Schmertmanna, který určuje únosnost základové půdy vztahem:

Při určování únosnosti zeminy tímto způsobem je doporučeno použít stupeň bezpečnosti FS = 3.

kde:

Rd

-

únosnost zeminy v základové spáře

Kq, Kγ

-

korekční součinitele

γ

-

objemová tíha zeminy v základové spáře

bef

-

efektivní šířka základu

Nq, Nγ

-

součinitelé únosnosti

d

-

hloubka základové spáry

Vzorec vychází z imperiálních jednotek [tsf, tcf, ft] - program vše automaticky přepočítává na jednotky používané v programu.

Přičemž:

kde:

qc1

-

průměrný penetrační odpor od základové spáry do hloubky 0,5*bef

qc2

-

průměrný penetrační odpor od hloubky 0,5*bef do hloubky 1,5*bef pod základovou sparou

A zároveň:

kde:

iq, iγ

-

součinitele vlivu šikmosti zatížení

sq, sγ

-

součinitele vlivu tvaru základu

dq

-

součinitel vlivu hloubky založení

bq, bγ

-

součinitele vlivu naklonění základové spáry

gq, gγ

-

součinitelé vlivu naklonění terénu

Součinitelé vlivu šikmosti zatížení iq a iγ jsou určeny následovně:

Kde:

H

-

vodorovná složka výslednice zatížení

V

-

svislá složka výslednice zatížení

lef

-

efektivní délka základu

θ

-

úhel mezi vodorovnou složkou výslednice zatížení H a osou symetrie základu ve směru efektivní délky lef

Určení úhlu θ

Pro poměr H/V > 0,4 není vhodné metodu používat.

Součinitelé vlivu tvaru základu sq a sγ jsou určeny následovně:

Kde:

φ

-

úhel tření zeminy v základové spáře

Součinitel vlivu hloubky založení dq je určen následovně:

Součinitelé vlivu naklonění základové spáry bq a bγ jsou určeny následovně:

Kde:

η

-

úhel naklonění základu

Součinitelé vlivu naklonění terénu gq a gγ jsou určeny následovně:

Kde:

β

-

úhel naklonění terénu

Literatura:

FHWA-SA-91-043: THE CONE PENETROMETER TEST

Bridge Engineering Handbook (Wai-Fah Chen, Lian Duan, 1999)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.