0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení gabionu

Výpočet gabionu lze posoudit:

Posouzení spár mezi jednotlivými bloky se provádí v okně "Dimenzování". Konstrukce nad blokem je zatížena aktivním tlakem a síly se stanoví stejně jako u posouzení celé zdi. Pro výpočet je uvažována sypká výplň - ne kamenná rovnanina - její působení je ale možné simulovat zadáním velmi vysokých hodnot úhlu vnitřního tření materiálu. Lze předpokládat, že v důsledku zaklínění materiálu výplně sítí dojde s odstupem času k poklesu napětí v sítích. Jednotlivá patra gabionu jsou posuzována na maximální normálové a smykové napětí. Podle těchto veličin lze upravit strmost čela konstrukce zřízením teras nebo zvětšit sklon lícní hrany α.

Uvažované zatížení spodního bloku je patrné ze schématu:

Zatížení spodního bloku

Normálové napětí ve středu spodního bloku se stanoví podle vzorce:

kde:

N

-

normála výslednice zatížení spodního bloku

B

-

šířka horního bloku

e

-

excentricita

M

-

moment působící na spodní blok

h

-

výška spodního bloku

γ

-

objemová tíha materiálu spodního bloku

α

-

sklon gabionu

Tlak na stěnu spodního bloku se stanoví jako zvýšený aktivní tlak:

kde:

φd

-

výpočtový úhel vnitřního tření materiálu spodního bloku

cd

-

výpočtová soudržnost materiálu spodního bloku

γ

-

objemová tíha materiálu spodního bloku

h

-

výška spodního bloku

B

-

šířka horního bloku

α

-

sklon gabionu

T

-

průměrná hodnota tlaku na čelo spodního bloku

σ

-

maximální normálové napětí na spodní blok

Kr

-

součinitel zemního tlaku v klidu

Ka

-

součinitel aktivního tlaku

Šířky sítí spodního bloku na 1bm gabionu se spočítají:

kde:

Dupp

-

délka horní tažené sítě mezi bloky

Dtotal

-

celková délka sítí přenášející tlak T

v

-

vzdálenost svislých sítí

h

-

výška spodního bloku

Program umožňuje počítat gabiony s jednoduchou i dvojitou sítí mezi bloky. V případě dvojité sítě se zadá pevnost sítě v tahu (dialogové okno "Editace materiálu") dvakrát větší než u jednoduché sítě.

Geometrie gabionů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.