0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

ČSN 73 1002

Program používá dvě metody pro výpočet svislé únosnosti piloty podle Komentáře k normě ČSN 73 1002 "Pilotové základy":

  • Výpočet podle teorie 1. skupiny mezních stavů

Postup výpočtu je popsán v Komentáři k ČSN 73 1002 "Pilotové základy" v kapitole 3 "Navrhování" oddíl B - Obecné řešení podle teorie 1. skupiny mezních stavů (str.15). Veškeré postupy v programu vycházejí ze zde uvedených vztahů. Původní geostatické napětí σor je uvažováno od upraveného terénu. Součinitel podmínek působení základové půdy je brán pro hloubku z (měřeno od  upraveného terénu).

Účinná délka piloty pro výpočet únosnosti na plášti je zmenšena o úsek:

kde:

d

-

je průměr piloty

  • Výpočet piloty opřené o nestlačitelné podloží

Výpočet piloty opřené o nestlačitelné podloží (horniny třídy R1, R2) vychází z oddílu G - Řešení svislé únosnosti Rc  podle ČSN 73 1004 z Komentáře k ČSN 73 1002 "Pilotové základy". Popis metody začíná na str. 27 pod názvem "Piloty opřené o nestlačitelné podloží". Výpočty v programu zcela odpovídají postupům zde uvedeným. Příčinkový součinitel sedání Iwp je interpolován z tabulky 16, která je v programu zabudována.

V případě zatržení volby "výpočet podle ČSN 73 1002" v okně "Piloty" je posouzení provedeno výhradně dle ČSN 73 1002 a ostatní součinitelé výpočtu se neuvažují. Pokud tato volba zatržena není, provede se posouzení dle zvolené metodiky posouzení s příslušnými součiniteli.

Literatura:

Československá státní norma ČSN 73 1002 Pilotové základy, Normalizační institut, Praha, 1987.

Československá státní norma ČSN 73 1004 Velkoprůměrové piloty, Normalizační institut, Praha, 1981.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.