0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení obdélníkového průřezu z prostého betonu

Průřez je obdélníkový, namáhaný ohybovým momentem M, normálovou sílou N (působí v těžišti průřezu) a posouvající silou V. Únosnost průřezu namáhaného momentem se spočte podle vzorce (čl. D.3):

kde (čl. 7.2.4, čl. D.2.2):

Smyková únosnost je počítána podle vzorce (čl. 6.3.3):

Únosnost průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se vypočte podle následujících vztahů podle excentricity normálové síly e0 (čl. D.2.1):

Jako větší z hodnot:

kde (čl. D.2.1):

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R1| nebo |1L| / |1R2|. Kde L je zatížení, R1 je únosnost při zachování excentricity a R2 je únosnost při zachování normálové síly.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.