0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Sokolovského teorie

Pasivní zemní tlak zeminy podle Sokolovskiho se počítá dle vztahu:

kde:

Kpg

-

součinitel pasivního zemního tlaku nesoudržné zeminy

Kpc

-

součinitel pasivního zemního tlaku od soudržnosti

Kpp

-

součinitel pasivního zemního tlaku od přitížení terénu

σz

-

svislé normálové totální napětí

Vztahy pro výpočet velikosti pasivního zemního tlaku a smykové plochy jsou uvedeny níže, význam proměnných je patrný z obr.:

Smyková plocha pasivního zemního tlaku podle Sokolovského

Úhly popisující smykovou plochu:

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δp

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

β

-

sklon povrchu terénu

Průvodiče smykové plochy:

V případě, že ω < 0, se početně překrývají obě přímočaré okraje zóny r1 a r2 a vytvoří se v překrývající oblasti  rovinná smyková plocha. Koeficienty pasivního zemního tlaku Kpg ,Kpp,Kpc se počítají pomocí následujících vztahů:

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δp

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

pomocné proměnné: ipg, ipp, ipc, gpg, gpp, gpc, tpg, tpp, tpc

pro:

, ,

β ≤ 0 :

, ,

β > 0 :

, ,

α ≤ 0 :

α > 0 :

kde:

V případě, že zeminy mají nulovou hodnotu úhlu vnitřního tření, pak platí následující vztahy pro koeficienty pasivního zemního tlaku:

kde:

Literatura:

Sokolovski, V.V., 1960. Statics of Soil Media,Butterworth, London.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.