Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet

V rámu "Výpočet" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Rám obsahuje pět tlačítek na zobrazení výsledků výpočtů:

Modul reakce podloží + Zemní tlaky

V levé části desktopu je vykreslen (standardně modrou barvou se šrafováním) průběh modulu reakce podloží. Jak plyne z principu metody závislých tlaků, některé pružiny (hodnoty modulu reakce podloží v bodech) jsou ve výpočtu vypuštěny, neboli rovny nule. Jestliže není zadán dostatečný počet okrajových podmínek (kotvy, podpory) a před i za konstrukcí bylo dosaženo limitních hodnot zemního tlaku (aktivní, resp. pasivní tlak) pak úloha není stabilní. Program nenalezne řešení a informuje o tom ve spodní části rámu - v tomto případě je nutné změnit zadání konstrukce (například zadat kotvu, zmenšit hloubku výkopu, zlepšit parametry zemin aj.).

V pravé části okna jsou (standardně zelenou čárkovanou čarou) vykresleny průběhy limitních tlaků (pasivního tlaku, tlaku v klidu a aktivního tlaku). Plnou modrou čarou je pak vykreslen skutečný průběh tlaku na konstrukci.

V pravé části desktopu je také vykreslena deformovaná (standardně červenou silnou čarou) a nedeformovaná konstrukce. Jsou zde znázorněny síly a deformace v kotvách, podporách, resp. rozpěrách.

Moment + Posouvající síla

V levé části desktopu je vykresleno schéma konstrukce. V pravé části je vykreslen průběh ohybového momentu a posouvající síly.

Deformace + Napětí

V levé části desktopu je vykresleno schéma konstrukce se silami v kotvách, reakcemi a deformacemi podpor a rozpěr. V pravé části je vykreslen průběh deformace konstrukce a celkového tlaku na pažící stěnu.

Sednutí terénu

V levé části desktopu je vykresleno schéma konstrukce. V pravé části je vykreslen průběh sednutí terénu za konstrukcí. Metoda pro výpočet sednutí se volí v horní časti rámu.

Využití pasivního odporu

V levé části desktopu je vykresleno schéma konstrukce. V pravé části okna jsou vykresleny průběhy limitních tlaků a skutečný průběh tlaku na konstrukci. V horní části rámu se zadává stupeň bezpečnosti využití pasivního odporu.

V případě, že je modul reakce podloží iterován, je nutné kontrolovat průběh manuální iterace v příslušném dialogovém okně "Iterace". Podrobné informace jsou popsány v teoretické části nápovědy "Modul reakce podloží určený iterací".

Pro stěnu tvořenou dvěma řadami pilot lze zobrazit průběh vnitřních sil, deformací a napětí na přední nebo zadní řadě.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Výpočet" - modul reakce podloží a zemní tlaky

Rám "Výpočet" - vnitřní síly

Rám "Výpočet" - deformace a napětí

Rám "Výpočet" - sednutí terénu

Rám "Výpočet" - využití pasivního odporu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.