0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení obdélníkového železobetonového průřezu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem a tlakovou normálovou silou. Je použita metoda mezních přetvoření. Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,002 až 0,0035. Tlačená výztuž se do únosnosti nezapočítává.

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů:

kde:

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení prostého ohybu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem MSd.

Moment na mezi únosnosti pro zadanou plochu výztuže Asse spočte podle vztahu:

Program dále kontroluje, zda poloha neutrální osy x je menší než mezní poloha neutrální osy xmax, která se určí podle vztahu:

kde:

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu VRd1.

kde:

kde:

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu VRd2.

Dále je dopočtena požadovaná plocha výtuže podle vzorce

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.