0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení obdélníkového železobetonového průřezu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem a tlakovou normálovou silou. Je použita metoda mezních přetvoření (čl. 22.2). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,003.

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů (čl. 9.6.1.2):

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení prostého ohybu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem Mu..

Moment na mezi únosnosti se spočte podle vztahu (čl. 9.3, čl. 21.2.2, čl. 22.2.2.4.3):

Limitní poloha neutrální osy se vypočte podle vztahu (čl. 9.3.1.1):

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Vc (čl. 22.5.5.1).

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající síla Vmax (čl. 22.5.12).

Dále je dopočtena požadovaná plocha výztuže podle vzorce (čl. 22.5.8.5.3)

kde (čl. 20.2.2.4, čl. 21.2.1):

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.