Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Teorie strukturní pevnosti

Strukturní pevnost vyjadřuje odpor zeminy proti přetvoření, a to při takovém zatížení, kdy začne porušování její struktury. Se zmenšujícím se součinitelem m se chování zeminy blíží k chování lineárně pružné hmoty.

Pokud uvažujeme při výpočtu sedání vliv strukturní pevnosti, pak:

a) je deformační zóna určena hloubkou pod základovou sparou, kde je přírůstek svislého napětí σz rovný strukturní pevnosti zeminy (určené přenásobením původního geostatického napětí  σor součinitelem m):

kde:

m

-

součinitel strukturní pevnosti

σor

-

původní geostatické napětí

b) při výpočtu sedání vrstvy se uvažuje přírůstek svislého napětí σz vypočtený z přitížení redukovaný strukturní pevností podle vztahu:

kde:

m

-

součinitel strukturní pevnosti

σor

-

původní geostatické napětí

σz

-

přírůstkové napětí ve středu vrstvy

a sedání s je počítáno z napětí, které je na obrázku vyznačeno šrafováním a je dáno obecným vztahem:

kde:

m

-

součinitel strukturní pevnosti

σor

-

původní geostatické napětí

σz

-

přírůstkové napětí ve středu vrstvy

Velikost deformační zóny dle teorie strukturní pevnosti (obrazec účinného přitížení je vyšrafován)

Literatura:

Československá státní norma ČSN 73 1001 Zakládání staveb, Základová půda pod plošnými základy, 8.6.1987, Český normalizační institut 31060, Praha

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.