0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Index stlačitelnosti

Popisuje závislost změny čísla pórovitosti e na změně efektivního napětí σef vyneseném v logaritmickém měřítku:

Závislost změny čísla pórovitosti e na změně efektivního napětí σef

Jedná se tedy o deformační charakteristiku překonsolidované zeminy:

kde:

Δe

-

změna čísla pórovitosti

Δlogσef

-

změna efektivního napětí

Rozsah indexu stlačitelnosti Cc (Naval Facilities Engineering Command Soil Mechanics DESIGN MANUAL 7.01)

Obvyklý rozsah čísla stlačitelnosti je od 0,1 do 10. Přibližné hodnoty pro stejnorodý písek pro rozsah zatížení 95 kPa až 3926 kPa se udávají od 0,05 do 0,06 pro kyprý stav; 0,02 až 0,03 pro ulehlý stav. Pro silty je to hodnota 0,20.

Kaufmann a Shermann (1964) udávají pro mírně překonsolidované jíly a silty z Loussiany v USA následující hodnoty:

Zemina

Efektivní konsolidační napětí σcef [kPa]

Konečné efektivní napětí v zemině σef  [kPa]

Index

stlačitelnosti Cc   [-]

CL měkký jíl

160

200

0,34

CL tvrdý jíl

170

250

0,44

ML hlína s nízkou plasticitou

230

350

0,16

CH jíl měkký s vysokou plasticitou

280

350

0,84

CH měkký jíl s vrstvou siltů

340

290

0,52

Prof. Juan M.Pestana-Nascimento (University of California, Berkeley) udává tyto typické hodnoty indexu stlačitelnosti Cc :

Zemina

Index stlačitelnosti Cc [-]

Normálně konsolidované jíly

0,20 - 0,50

Chicagský jíl se siltem (CL)

0,15 - 0,30

Bostonský modrý jíl (CL)

0,30 - 0,50

Vickburgský jíl (za sucha se rozpadající na hrudky) (CH)

0,30 - 0,60

Švédský jíl (CL - CH)

1 - 3

Kanadský jíl z Ledy (CL - CH)

1 - 4

Jíl z Mexico City (MH)

7 - 10

Organické jíly (OH)

4 a více

Rašeliny (Pt)

10 - 15

Organické silty a jílovité silty (ML - MH)

1,5 - 4,0

Usazeniny v San Franciském zálivu (CL)

0,4 - 1,2

Jíly ve staré San Franciské zátoce

0,7 - 0,9

Bangkokské jíly (CH)

0,4

Dále existují empirické vztahy pro určení přibližné hodnoty Cc u siltů, jílů a organických zemin, jsou však platné spíše místně:

Zemina

Vztah

Odkaz

Přetvořené jíly

Skempton 1944

Jíly

Nishida 1956

Brazilské jíly

Sao Paulské jíly

Cozzolino 1961

New Yorské jíly

Terzaghi a Peck 1948

Jíly s nízkou plasticitou

Sowers 1970

Taipeiské jíly a silty

Moh a kol. 1989

Jíly

Pestana 1994

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.