0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Součinitel redukující plášťové tření ALFAs

Součinitel redukující plášťové tření αs se liší podle použité metody a typu zeminy. Hodnoty tohoto součinitele zabudované do programu vycházejí z norem EN 1997-2 a NEN 6743.

Hodnoty pro písky a písky se štěrkem jsou uvedeny v následující tabulce:

Piloty

NEN 6743

αs [-]

EN 1997-2

αs [-]

beraněné prefabrikované nebo ocelové

0,010

0,010

předrážené Franki

0,014

0,012

beraněné dřevěné

0,012

0,012

vibrované, resp. vibrolisované

0,012

0,012

šroubované na místě betonované

0,009

0,009

šroubované prefabrikované

0,009

0,009

šroubované na místě betonované s dodatečnou injektáží

0,006

0,006

šroubované prefabrikované s dodatečnou injektáží

0,006

0,006

ocelové trubní

0,0075

0,0075

prováděné průběžným šnekem (CFA piloty)

0,006

0,006

vrtané nepažené nebo pažené jílovou suspenzí

0,006

0,006

vrtané pažené ocelovou výpažnicí

0,005

0,005

Pro velmi hrubozrnné písky a štěrky je u obou metod použit na výše uvedené hodnoty redukční faktor (hrubozrnný písek 0,75, štěrk 0,5).

Pro rašelinu se vždy uvažuje hodnota αs = 0.

Pro jíl a prach jsou hodnoty αs podle EN 1997-2 následující:

Druh zeminy

qc [MPa]

αs [-]

jíl

> 3

< 0,030

jíl

< 3

< 0,020

prach

< 0,025

Pro jíl a prach jsou hodnoty αs podle NEN 6743 následující:

qc [MPa]

αs [-]

> 1

0,035

< 1

0,0 hloubka do 5 průměrů piloty

0,025 hloubka od 5 do 20 průměrů piloty

0,035 hloubka nad 20 průměrů piloty

Pro metodu LCPC (Bustamante) je hodnota dopočítána na základě hodnoty penetračního odporu qc (hodnoty jsou v následující tabulce):

Hodnoty součinitele αs na základě hodnoty penetračního odporu qc

LCPC (Bustamante) Typ zeminy

Penetrační odpor

qc [MPa]

αs

pro piloty typu "A"

αs

pro piloty typu "B"

Max. únosnost na plášti

[kPa]

Jíl

< 1

0,033

0,033

15

1 < qc < 5

0,025

0,011

35

5 < qc

0,017

0,008

35

Písek

qc < 5

0,010

0,008

35

5 < qc < 12

0,010

0,005

80

12 < qc

0,007

0,005

120

Typ "A" zahrnuje následující technologie provádění pilot:

  • šroubované (na místě betonované, prefabrikované, na místě betonované s dodatečnou injektáží, prefabrikované s dodatečnou injektáží, prováděné průběžným šnekem, vrtané nepažené nebo pažené jílovou suspenzí)
  • beraněné prefabrikované

Typ "B" zahrnuje následující technologie provádění pilot:

  • beraněné ocelové
  • předrážené (Franki piloty)
  • vibrované, resp. vibrolisované
  • ocelové trubní
  • vrtané pažené ocelovou výpažnicí

U metody Schmertmann je uvažován součinitel αs redukující plášťové tření podle teorie Tomlinsona. V programu jsou hodnoty tohoto součinitele zavedeny podle následujícího grafu uvedeného v publikaci M. J. Tomlinson: Pile Design and Construction Practice (1994).

Pro metodu NBN EN 1997-1 ABN jsou součinitele αs následující:

Piloty

αs [-]

αs, terc. jíl [-]

beraněné ocelové

0,6

0,6

beraněné prefabrikované

1,0

0,9

předrážené Franki

1,15

1,15

beraněné dřevěné

0,6

0,6

vibrované, resp. vibrolisované

0,6

0,6

šroubované na místě betonované

0,6

0,6

šroubované prefabrikované

0,6

0,6

šroubované na místě betonované s dodatečnou injektáží

0,6

0,6

šroubované prefabrikované s dodatečnou injektáží

0,6

0,6

ocelové trubní

0,6

0,6

prováděné průběžným šnekem (CFA piloty)

0,5

0,3

vrtané nepažené nebo pažené jílovou suspenzí

0,5

0,5

vrtané pažené ocelovou výpažnicí

0,5

0,3

Literatura:

Tomlinson M. J.: Pile Design and Construction Practice, 4. vydání, Taylor and Francis, 1994, ISBN 0 419 18450 3.

RICHTLIJNEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE EUROCODE 7 IN BELGIË VOLGENS DE NBN EN 1997-1 ANB (WTCB Rapport nr. 20 - November 2020)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.