0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Postup podle Masopusta

Zatěžovací křivka osamělé piloty se sestrojuje následujícím způsobem:

1) Spočte se mezní plášťové tření qs podle obecného vztahu:

kde:

a,b

-

regresní součinitelé měrného plášťového tření

vi

-

hloubka od povrchu terénu do poloviny i-té vrstvy [m]

di

-

průměr piloty v i-té vrstvě [m]

a únosnost na plášti piloty:

kde:

m1

-

koeficient podle druhu zatížení

m2

-

součinitel vlivu ochrany dříku piloty

di

-

průměr piloty v i-té vrstvě [m]

hi

-

mocnost i-té vrstvy [m]

qsi

mezní plášťové tření v i-té vrstvě [MPa]

2) Spočte se napětí na patě piloty qb podle vztahu:

kde:

e, f

-

regresní součinitelé pod patou piloty

D

-

délka piloty v zeminách [m]

db

-

průměr paty piloty [m]

3) Spočte se koeficient přenosu zatížení do paty piloty β:

kde:

qb

-

napětí na patě piloty [MPa]

-

vážený průměr mezního plášťového tření [MPa]

D

-

délka piloty v zeminách [m]

db

průměr paty piloty [m]

a určí se zatížení na mobilizaci plášťového tření Rsy:

kde:

Rs

-

únosnost na plášti piloty [N]

β

-

koeficient přenosu zatížení do paty piloty [-]

4) Spočte se sedání odpovídající zatížení na mobilizaci plášťového tření Rsy:

kde:

Is

-

součinitel sedání

Rsy

-

zatížení na mobilizaci plášťového tření [N]

d

-

průměr piloty [m]

Es

sečnový modul deformace okolní zeminy [MPa]

5) Spočte se zatížení v patě piloty pro předepsané sedání (pro limitní sedání 25 mm):

kde:

β

-

koeficient přenosu zatížení do paty piloty [-]

Rsy

-

zatížení na mobilizaci plášťového tření [N]

slim

-

limitní (předepsané) sedání (obvykle 25 mm) [m]

sy

sedání odpovídající zatížení na mobilizaci plášťového tření [m]

a dopočte se únosnost piloty pro dané limitní sedání slim:

kde:

Rb,lim

-

zatížení v patě piloty pro předepsané sedání [N]

Rs

-

únosnost na plášti piloty [N]

Postup podle doc. Masopusta

Literatura:

Masopust, J.: Vrtané piloty. 1. vydání, Praha, Čeněk a Ježek, 1994, 263 s.

Masopust, J., Glisníková, V.: Zakládání staveb Modul M01. 1. vydání, Brno, AN CERM, 2007, 182 s., ISBN 978-80-7204-538-9.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.