Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Typy podloží - EN 1998-1

Typy podloží zohledňují vliv lokálních vlastností základových poměrů na seismické zatížení. Podle EN 1998-1 rozlišujeme typy podloží A - E, S1 a S2 s vlastnosti uvedenými v tabulce níže.

Typy podloží z hlediska seismického zatížení dle EN 1998-1:

Typ

Popis stratigrafického profilu

Parametry

Vs, 30

NSPT [počet úderů/30 cm]

cu [kPa]

A

Skalní horninový masiv nebo geologická formace typu skalních hornin při nadloží z měkčího materiálu v maximální mocnosti 5 m

> 800

-

-

B

Sedimenty velmi ulehlého písku, štěrk nebo velmi tuhý jíl v tloušťce alespoň několika desítek metrů, s mechanickými vlastnostmi rostoucími s hloubkou

360 - 800

> 50

> 250

C

Mocné sedimenty středně ulehlého nebo ulehlého písku, štěrk nebo tuhý jíl v tloušťce od několika desítek do stovek metrů

180 - 360

15 - 50

70 - 250

D

Sedimenty z kyprých až středně ulehlých nesoudržných zemin (případně s nebo bez vrstev soudržných zemin) nebo převážně měkkých až pevných soudržných zemin

< 180

< 15

< 70

E

Profil sestávající y povrchových aluviálních vrstev s hodnotami Vs podle typu C nebo D, o mocnosti 5 až 20 m, na tužším podkladě s Vs > 800 m/s

S1

Sedimenty sestávající z jílů nebo siltů s číslem plasticity Pl > 40 s velkým obsahem vody, nebo sedimenty, obsahující uvedené zeminy, o mocnosti nejméně 10 m

< 100

(informativně)

-

10 - 20

S2

Sedimenty ze zemin náchylných ke ztekucení, z citlivých jílů, jiné zeminy nezahrnuté v typech A-E, případně S1

Literatura:

EN 1998-1: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby, (2006).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.