0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení - EN 1997-2

Nejprve je spočtena vlastní únosnost na patě a na plášti pro jednotlivé zkoušky. Výsledkem je n hodnot celkových únosností pro n zkoušek CPT:

kde:

Rc,i

-

celková únosnost z i-té zkoušky CPT

Rcd,i

-

návrhová únosnost z i-té zkoušky CPT

Rb,i

-

únosnost na patě piloty z i-té zkoušky CPT

Rs,i

-

únosnost na plášti piloty z i-té zkoušky CPT

γb

-

součinitel redukce odporu na patě (zadává se v záložce "Piloty CPT")

γs

-

součinitel redukce odporu na plášti (zadává se v záložce "Piloty CPT")

Celková únosnost je určena ze vztahů:

x

kde:

Rc, min

-

minimální celková únosnost

Rc, mean

-

průměrná hodnota únosnosti ze všech zkoušek

Součinitel neurčitosti modelu γcal zadává uživatel v rámu "Nastavení", jeho standardní velikost je 1.

Korelační součinitele  ξ3 a ξ4 jsou stanoveny buď automaticky v závislosti na počtu zkoušek CPT, nebo je lze zadat v rámu "Nastavení". Pro konstrukce s dostatečnou tuhostí a pevností lze zohlednit jejich chování tak, že se redukují  korelační součinitele hodnotou 1,1 (výsledný součinitel nesmí být po vydělení  menší než 1,0).

Posouzení piloty je dáno vztahem:

kde:

Fs,d

-

návrhové zatížení

Rc,d

-

návrhová únosnost piloty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.