0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení obdélníkového železobetonového průřezu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem a tlakovou normálovou silou. Je použita metoda mezních přetvoření (čl. 6.2.1). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,0020,0033. Tlačená výztuž se do únosnosti nezapočítává.

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů (čl. 8.5.1):

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení prostého ohybu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem M..

Moment na mezi únosnosti se spočte podle vztahu (čl. 6.2.10):

α1 = 1 pro: ≤ C50

α1 = 0.94 pro: ≥ C80, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány (čl. 6.2.6).

Program dále kontroluje, zda výška tlačené oblasti x je menší než mezní výška tlačené oblasti ξbh0, která se určí podle vztahu (čl. 6.2.7):

β1 = 0.8 pro: ≤ C50

β1 = 0.74 pro: ≥ C80, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány (čl. 6.2.6).

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Vc:

pro ohýbaný prvek (čl. 6.3.3):

pro prvek namáhaný tlakem (čl. 6.3.12):

pro prvek namáhaný tahem (čl. 6.3.14):

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu Vmax (čl. 6.3.1).

pro h0/b ≤ 4

pro h0/b ≥ 6

mezilehlé hodnoty jsou interpolovány

βc = 1 pro: ≤ C50

βc = 0.8 pro: ≥ C80, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány

Dále je dopočtena požadovaná plocha výztuže podle vzorce (čl. 6.3.4)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.