Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení obdélníkového železobetonového průřezu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem a tlakovou normálovou silou. Je použita metoda mezních přetvoření (čl. 6.2.1). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,0020,0033. Tlačená výztuž se do únosnosti nezapočítává.

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů (čl. 8.5.1):

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení prostého ohybu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem M..

Moment na mezi únosnosti se spočte podle vztahu (čl. 6.2.10):

α1 = 1 pro: ≤ C50

α1 = 0.94 pro: ≥ C80, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány (čl. 6.2.6).

Program dále kontroluje, zda výška tlačené oblasti x je menší než mezní výška tlačené oblasti ξbh0, která se určí podle vztahu (čl. 6.2.7):

β1 = 0.8 pro: ≤ C50

β1 = 0.74 pro: ≥ C80, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány (čl. 6.2.6).

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Vc:

pro ohýbaný prvek (čl. 6.3.3):

pro prvek namáhaný tlakem (čl. 6.3.12):

pro prvek namáhaný tahem (čl. 6.3.14):

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu Vmax (čl. 6.3.1).

pro h0/b ≤ 4

pro h0/b ≥ 6

mezilehlé hodnoty jsou interpolovány

βc = 1 pro: ≤ C50

βc = 0.8 pro: ≥ C80, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány

Dále je dopočtena požadovaná plocha výztuže podle vzorce (čl. 6.3.4)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.