Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet sedání

Pro výpočet sedání je možné použít následující metody:

  • Pomocí edometrického modulu
  • Pomocí součinitele stlačitelnosti
  • Pomocí indexu stlačitelnosti
  • Podle NEN (Buismann, Ladde)
  • Pomocí Soft soil modelu
  • Podle teorie Janbu
  • Pomocí dilatometru (DMT)

Program umožňuje omezit deformační zónu dvojím způsobem:

  • Využitím teorie strukturní pevnosti
  • Procentem velikosti primárního geostatického napětí

Napětí v zemině se u všech metod stanovuje podle teorie pružnosti (Boussinesquova teorie).

Ve výše uvedených metodách se vychází z obecných teorií sedání.

Při výpočtu sedání pod základovou patkou program nejprve spočte napětí v základové spáře a poté dopočte celkové sednutí a natočení základu.

Obecný postup výpočtu sedání u všech metod je ten, že se profil rozdělí na vrstvičky, které mají rozdílnou mocnost podle hloubky pod základovou spárou resp. povrchem terénu. V každé vrstvičce se počítá její svislá deformace - celkové sednutí je pak definováno jako suma sednutí jednotlivých vrstviček v deformační zóně (pod touto zónou jsou deformace nulové či zanedbatelné):

kde:

s

-

sedání

si

-

sednutí vrstvy i