0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Liniové proudění

Rám "Liniové proudění" obsahuje tabulku se seznamem liniových proudění. Editace liniových proudění se provádí v dialogovém okně "Úprava vlastností liniového proudění".

Zadaná liniová proudění lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Okrajové podmínky pro proudění je nutné definovat na všech liniích ohraničujících zadaný masív.

Okrajové podmínky mohou být:

a) Nepropustná

b) Propustná

pórový tlak na linii je roven nule

c) Pórový tlak

  • lze zadat rozložení pórového tlaku p číselně
  • lze definovat rozložení pórového tlaku zadáním výšky hladiny podzemní vody (předepsat hydraulickou výšku h

d) Vtok/výtok na linii q - zadává se v jednotkách rychlosti např. v [m/den, ft/den] - předepisuje se rychlost proudění kapaliny do/z oblasti. Defaultní nastavení odpovídá nepropustné hranici, což odpovídá podmínce q = 0.

e) Průsaková hranice (seepage surface) - tato okrajová podmínka se zavádí v případě, kdy nelze hranici jednoznačně rozdělit hranici na část s předepsaným pórovým tlakem a na část s předepsaným vtokem/výtokem. Výpočet v takovém případě probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku se nejdříve stanoví příslušné rozhraní, v druhém kroku pak proběhne vlastní analýza problému při známých okrajových podmínkách. V některých případech je nutné oba kroky několikrát zopakovat. V případě rozšířeného zadávání se definuje fiktivní permeabilita kv v jednotkách [m/den]. Jedná se penalizační parametr, tedy obecně dostatečně velké číslo, které zajistí, že podél propustné části hranice bude hodnota hydraulické výšky h rovna y-nové pořadnici příslušného bodu. Pro část hranice, která odpovídá nulové hodnotě vtoku/výtoku (q = 0), je hodnota kv = 0. Veličiny q a h jsou pak vázány vztahem:

pokud h > 0 (S = 1) uvnitř oblasti

pokud h < 0 (S < 1) uvnitř oblasti

Poznámka: Pokud v případě neustáleného proudění přímo zadáme v první fázi výpočtu polohu hladiny podzemní vody jako počáteční podmínku, tak pod touto hranicí v oblasti s nasycenou zeminou bychom měli v následné fázi definovat hranici s předepsaným pórovým tlakem s odpovídající hodnotou a nikoliv průsakovou hranici. V případě průsakové hranice by totiž program v této oblasti automaticky předpokládal hranici s nulovým pórovým tlakem a nikoliv s tlakem daným výškou HPV na této hranici. Výpočet v takovém případě nebude konvergovat, neboť místo toho, aby voda na průsakové hranici pod HPV měla tendenci vytékat při p = 0, bude mít tendenci se do masivu vsakovat, což je nereálné.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.