0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

NBN EN 1997-1 ANB

NBN EN 1997-1 ANB stanovuje největší napětí v patě piloty (maximální odpor) pmax, base z příslušné i-té penetrační zkoušky následujícím vztahem:

kde:

αp

-

součinitel redukce únosnosti piloty v patě

εp

-

poměrný součinitel

β

-

součinitel vlivu rozšířené paty

s

-

součinitel tvaru piloty

qp

-

jednotkový odpor paty piloty stanovený dle metody De Beer

Poměrný součinitel εp je stanoven následovně:

- pro terciérní jíl:

- pro ostatní typy zemin:

kde:

Db,eq

-

ekvivalentní průměr piloty

Dc

-

průměr kužele CPT

Maximální tření na plášti piloty (odpor pláště) pmax, shaft je stanoveno podle vztahu:

kde:

αs, i

-

součinitel redukující plášťové tření v i-té vrstvě

qs,i

-

průměrné plášťové tření v i-té vrstvě

n

-

počet vrstev po délce piloty

Průměrné plášťové tření qs,i je určeno následovně:

kde:

qc,m,i

-

průměrný penetrační odpor v i-té vrstvě

ηpi

-

empirický součinitel tření

Součinitel tření ηpi popř. max. hodnota plášťového tření jsou určeny na základě následující tabulky podle typu zeminy:

Typ zeminy

qc,m,i [MPa]

ηpi [-] nebo qs,i [kPa]

Jíl

1 až 4,5

-

ηpi = 1/30

> 4,5

qs,i = 150

Hlína

1 až 6

ηpi = 1/60

> 6

qs,i = 100

Písčitý jíl

1 až 10

ηpi = 1/80

> 10

qs,i = 125

Písek

1 až 10

ηpi = 1/90

10 až 20

qs,i = 110+4(qc,m,i - 10)

> 20

qs,i = 150

Literatura:

RICHTLIJNEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE EUROCODE 7 IN BELGIË VOLGENS DE NBN EN 1997-1 ANB (WTCB Rapport nr. 20 - November 2020).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.