Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

NBN EN 1997-1 ANB

NBN EN 1997-1 ANB stanovuje největší napětí v patě piloty (maximální odpor) pmax, base z příslušné i-té penetrační zkoušky následujícím vztahem:

kde:

αp

-

součinitel redukce únosnosti piloty v patě

εp

-

poměrný součinitel

β

-

součinitel vlivu rozšířené paty

s

-

součinitel tvaru piloty

qp

-

jednotkový odpor paty piloty stanovený dle metody De Beer

Poměrný součinitel εp je stanoven následovně:

- pro terciérní jíl:

- pro ostatní typy zemin:

kde:

Db,eq

-

ekvivalentní průměr piloty

Dc

-

průměr kužele CPT

Maximální tření na plášti piloty (odpor pláště) pmax, shaft je stanoveno podle vztahu:

kde:

αs, i

-

součinitel redukující plášťové tření v i-té vrstvě

qs,i

-

průměrné plášťové tření v i-té vrstvě

n

-

počet vrstev po délce piloty

Průměrné plášťové tření qs,i je určeno následovně:

kde:

qc,m,i

-

průměrný penetrační odpor v i-té vrstvě

ηpi

-

empirický součinitel tření

Součinitel tření ηpi popř. max. hodnota plášťového tření jsou určeny na základě následující tabulky podle typu zeminy:

Typ zeminy

qc,m,i [MPa]

ηpi [-] nebo qs,i [kPa]

Jíl

1 až 4,5

-

ηpi = 1/30

> 4,5

qs,i = 150

Hlína

1 až 6

ηpi = 1/60

> 6

qs,i = 100

Písčitý jíl

1 až 10

ηpi = 1/80

> 10

qs,i = 125

Písek

1 až 10

ηpi = 1/90

10 až 20

qs,i = 110+4(qc,m,i - 10)

> 20

qs,i = 150

Literatura:

RICHTLIJNEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE EUROCODE 7 IN BELGIË VOLGENS DE NBN EN 1997-1 ANB (WTCB Rapport nr. 20 - November 2020).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.