0

FIN EC

Požární odolnost

Posouzení požární odolnosti

Programy Ocel požár, Beton požár a Dřevo požár jsou základní dimenzační programy pro posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí. Těmito programy lze posuzovat jak ručně zadané průřezy, tak celé konstrukce vytvořené v programech Fin 3D a Fin 2D. Při posouzení lze vybírat metody posouzení (metody zónová a izotermy 500°C pro betonové konstrukce a metody redukovaného průřezu či vlastností pro dřevěné konstrukce) a teplotní křivky pro modelování průběhu požáru. Zvolit lze též typ požárního detailu, tedy způsob, jakým je posuzovaný prvek vystaven účinkům požáru. K dispozici jsou jak nechráněné detaily, kdy je prvek vystaven požáru přímo z několika stran, tak chráněné detaily, kdy je požární odolnost konstrukce zvýšena protipožární ochranou.

Podpůrné freeware programy

Základní dimenzační programy jsou doplněny podpůrnými programy Parametrická teplotní křivka a Prostup tepla. Program Parametrická teplotní křivka zjednodušuje práci při požárním posuzování konstrukcí. Na základě zadané topologie požárního úseku vypočítá průběh parametrické teplotní křivky, která může být použita při posouzení ocelových a betonových konstrukcí. Průběh křivky je počítán na základě množství požárního zatížení v úseku a na rozdíl od jiných teplotních křivek tedy teplota od určitého bodu opět klesá. Pomocí programu Prostup tepla lze stanovit průběh teploty v ocelové konstrukci a okolním plynu při požáru. Oba tyto programy jsou nabízeny jako freeware.

FIN EC šetří čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy

Bez výpočetních omezení a zdarma.