Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

FIN EC

Požární odolnost

Posouzení požární odolnosti

Programy Ocel požár, Beton požár a Dřevo požár jsou základní dimenzační programy pro posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí. Těmito programy lze posuzovat jak ručně zadané průřezy, tak celé konstrukce vytvořené v programech Fin 3D a Fin 2D. Při posouzení lze vybírat metody posouzení (metody zónová a izotermy 500°C pro betonové konstrukce a metody redukovaného průřezu či vlastností pro dřevěné konstrukce) a teplotní křivky pro modelování průběhu požáru. Zvolit lze též typ požárního detailu, tedy způsob, jakým je posuzovaný prvek vystaven účinkům požáru. K dispozici jsou jak nechráněné detaily, kdy je prvek vystaven požáru přímo z několika stran, tak chráněné detaily, kdy je požární odolnost konstrukce zvýšena protipožární ochranou.

Podpůrné freeware programy

Základní dimenzační programy jsou doplněny podpůrnými programy Parametrická teplotní křivka a Prostup tepla. Program Parametrická teplotní křivka zjednodušuje práci při požárním posuzování konstrukcí. Na základě zadané topologie požárního úseku vypočítá průběh parametrické teplotní křivky, která může být použita při posouzení ocelových a betonových konstrukcí. Průběh křivky je počítán na základě množství požárního zatížení v úseku a na rozdíl od jiných teplotních křivek tedy teplota od určitého bodu opět klesá. Pomocí programu Prostup tepla lze stanovit průběh teploty v ocelové konstrukci a okolním plynu při požáru. Oba tyto programy jsou nabízeny jako freeware.

FIN EC šetří čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy FIN EC

Bez výpočetních omezení a zdarma.