0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Pilotová stěna s ocelový průřezem

Pro pilotovou stěnu s ocelovým průřezem se v dialogovém okně zadává:

  • Název průřezu (defaultně je zadán programem, zaškrtnutím tlačítka "Vlastní" lze volit vlastní název)
  • Délka úseku l
  • Koeficient redukce tlaků pod dnem jámy - tento koeficient se používá při výpočtu záporového pažení k redukci tlaků pod dnem stavební jámy - lze jej buď zadat, nebo automaticky dopočítat (pro klasické nezáporové pažení je tento součinitel roven 1,0)
  • Typ průřezu (čtverec, kruh)
  • Průměr pilot d, jejich osová vzdálenost a
  • Ocelový průřez (I-průřez, trubka, 2xU nebo svařovaný průřez) se vybíra v dialogovém okně "Katalog průřezů" (tlačítko "Katalog")

Zadání parametrů - pilotová stěna s ocelovým průřezem

Pro výpočet průřezových charakteristik je ocelový profil převeden na beton.

kde:

Ic

-

moment setrvačnosti betonového průřezu

Ec

-

modul pružnosti betonu

Kc

-

součinitel redukce betonu

Is

-

moment setrvačnosti ocelového průřezu

Es

-

modul pružnosti ocele

Ac

-

plocha betonového průřezu

As

-

plocha ocelového průřezu

a

-

osová vzdálenost pilot

V rámu "Dimenzování" lze provést posouzení kombinovaného průřezu.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.